فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 44 از صحیفه سجادیه:

در شب قدر، فرشتگان و روح، به فرمان پروردگار متعال با قضای تغییر ناپذیر، برای هر امری از رزق و اجل و امور دیگر فرود می آیند.

بخشی از دعای شماره 44 از صحیفه سجادیه:

در ماه مبارک رمضان، به وسیله احسان و نیکی به خویشان خود نزدیک شوید و با انعام و بخشش به همسایگان خود رسیدگی کنید.
اموالتان را پاکیزه و پیراسته کنید.
زکات اموالتان را بپردازید و با کسی که با شما قهر کرده، آشتی کنید.

بخشی از دعای شماره 45 از صحیفه سجادیه:

ماه مبارک رمضان، زداینده گناهان و پوشنده عیب هاست.