فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 42 از صحیفه سجادیه:

به وسیله قرآن، بار گناهان خود را کم کنید، و خوش خلقی و خوش خویی را برای خود کسب کنید.

بخشی از دعای شماره 42 از صحیفه سجادیه:

به نور قرآن، روشنی دل و جان بگیرید.

بخشی از دعای شماره 42 از صحیفه سجادیه:

قرآن بخوانید تا در تاریکیهای زندگی، مونس و همدم داشته باشید و از فسادها و خطرات و وسوسه های شیطان در امان بمانید و از رفتن به سوی گناه در سلامت باشید.