فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

خداوند دارای مؤمن را به وسیله برکت افزون می کند.

درباره قرآن

بخشی از دعای شماره 42 از صحیفه سجادیه:

به وسیله قرآن، بار گناهان خود را کم کنید، و خوش خلقی و خوش خویی را برای خود کسب کنید.