فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

درباره حرص

بخشی از دعای شماره 14 از صحیفه سجادیه:

از خواهش بد و آزمندی اهل حرص، به خدا پناه ببرید.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

از خداوند طلب کنید تا زندگیتان ساده و آرام باشد. زندگیتان را به مشقت دائم و رنج روزافزون برای حرص و مال دنیا مبدل نکنید.