فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 21 از صحیفه سجادیه:

اگر خدا شما را تنها بگذارد، هیچ کس نمی تواند شما را یاری کند.

بخشی از دعای شماره 28 از صحیفه سجادیه:

کسی که به وسیله غیر خدا عزت طلب کند، خوار و ذلیل می شود.

بخشی از دعای شماره 28 از صحیفه سجادیه:

کسی که به وسیله غیر خدا، ثروت طلب کند، فقیرتر می شود.