فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 13 از صحیفه سجادیه:

هر کس حاجت خود را به یکی از بندگان محتاج و فقیر خداوند بگوید، یا او را بجای خدا وسیله بر آمدن حاجت یا حاجتهایش قرار دهد، خود را در معرض نومیدی و زیان قرار داده و نمی تواند انتظار احسان از جانب خداوند برای خودش را داشته باشد.

بخشی از دعای شماره 13 از صحیفه سجادیه:

حاجت خود را به کسانی که خودشان حاجتشان را نزد خدا می برند و بی نیاز از خدا نیستند، نبرید.
حاجت خود را به کسی بگوئید که همه محتاجان و نیازمندان حاجتشان را به او می گویند و او برآورنده حاجت همه مستمندان و محتاجان و حاجتمندان است.

بخشی از دعای شماره 21 از صحیفه سجادیه:

اگر خدا شما را تنها بگذارد، هیچ کس نمی تواند شما را یاری کند.