فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 13 از صحیفه سجادیه:

خداوند آخرین مقصد آرزوهاست.او نعمت هایش را به بها نمی دهد و به بهانه میدهد. خداوند کریم و بخشنده و مهربان، عطاهایش را به کدورت منت نمی آلاید.
خداوند کسی است که به وسیله او از خلق می توان بی نیاز شد، ولی هیچ گاه از او نمی توان بی نیاز شد.

بخشی از دعای شماره 13 از صحیفه سجادیه:

به سوی خدا بروید.
فقط از خدا درخواست رفع نیازها و احتیاجات و گرفتاریهایتان را بنمائید.
مسئلت های شما (هر قدر هم فراوان باشد) گنج های خدا را خالی نمی کند.

بخشی از دعای شماره 13 از صحیفه سجادیه:

برای برآورده شدن حاجتتان و رفع فقر و گرفتاری به هیچ وسیله ای جز خدای تبارک و تعالی پناه نبرید.
جایگاه طلب حاجت و راه رفع گرفتاری و فقر، پناه بردن و مسئلت نمودن از درگاه باری تعالی است.