فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

درباره حاجت و حاجتمندان

بخشی از دعای شماره 12 از صحیفه سجادیه:

ای حاجتمندان!
بدانید که برای حوائجتان جز در خانه خداوند، محل طلبیدنی نیست و برای گناهانتان غیر از خداوند، آمرزنده ای نیست.

بخشی از دعای شماره 13 از صحیفه سجادیه:

خداوند آخرین مقصد آرزوهاست.او نعمت هایش را به بها نمی دهد و به بهانه میدهد. خداوند کریم و بخشنده و مهربان، عطاهایش را به کدورت منت نمی آلاید.
خداوند کسی است که به وسیله او از خلق می توان بی نیاز شد، ولی هیچ گاه از او نمی توان بی نیاز شد.