فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 24 از صحیفه سجادیه:

آرزوهای پدر و مادرتان را بر آرزوهای خودتان ترجیح دهید.

بخشی از دعای شماره 24 از صحیفه سجادیه:

نیکی پدر و مادر نسبت به خودتان را زیاد بشمارید و نیکی خودتان را نسبت به پدر و مادرتان کم بشمارید.

بخشی از دعای شماره 24 از صحیفه سجادیه:

با صدای بلند با پدر و مادرتان سخن نگوئید.
با پدر و مادرتان مهربان باشید.
با پدر و مادرتان سازگار باشید.
خلق و خویتان را نسبت به پدر و مادرتان نرم بسازید.