فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 24 از صحیفه سجادیه:

از پدر و مادر بترسید، مثل ترسی که از پادشاه ستمکار دارید و با آنها خوش رفتاری کنید، مثل خوش رفتاری مادر با شما.

بخشی از دعای شماره 24 از صحیفه سجادیه:

فرمانبردار پدر و مادرتان باشید.

بخشی از دعای شماره 24 از صحیفه سجادیه:

آرزوهای پدر و مادرتان را بر آرزوهای خودتان ترجیح دهید.