فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 49 از صحیفه سجادیه:

حسود به عیب هایی که در خودش وجود دارد، به دیگران تهمت و نیش زبان و طعنه می زند.

درباره پدر و مادر

بخشی از دعای شماره 24 از صحیفه سجادیه:

از پدر و مادر بترسید، مثل ترسی که از پادشاه ستمکار دارید و با آنها خوش رفتاری کنید، مثل خوش رفتاری مادر با شما.