فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 21 از صحیفه سجادیه:

کارهای نیک را از روی شوق انجام دهید.

بخشی از دعای شماره 21 از صحیفه سجادیه:

چیزی را که خدا دشمن می دارد، دوست نگیرید و با آنچه که موجب خشنودی خداست، دشمنی نکنید.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

به هر اندازه ای که پیش مردم بزرگ می شوید، پیش نفس تان، خود را کوچک کنید.