فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

کار خیر خودتان را اندک بشمارید و آن را بزرگ نکنید.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

کار بد و ضعف ها و گناهان خود را در گفتار و کردار بزرگ شمارید و آنها را کوچک نگیرید.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

با کسی که از خدا جدا شده، دوستی نکنید و از کسی که با خداست دوری و قطع رابطه نکنید.