فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

حق را بگوئید، هر چند برایتان دشوار باشد.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

کار خیر خودتان را اندک بشمارید و آن را بزرگ نکنید.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

کار بد و ضعف ها و گناهان خود را در گفتار و کردار بزرگ شمارید و آنها را کوچک نگیرید.