فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

نسبت به مردم سرزنش و خرده گیری نکنید.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

حتی درباره افراد نااهل هم ترک احسان نکنید، شاید احسان شما باعث هدایت او شود.

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

حق را بگوئید، هر چند برایتان دشوار باشد.