فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

عبادت خود را با خود پسندی تباه نکنید.

غیبت

بخشی از دعای شماره 20 از صحیفه سجادیه:

با کسی که غیبت شما را کرده، به وسیله ذکر خیر جوابش را بدهید.