فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

شیطان

بخشی از دعای شماره 17 از صحیفه سجادیه:

پناه ببرید به خدا از وسوسه های شیطان، از مکرهای او و از اینکه به هوسهای باطلی که او در دل شما افکنده، اعتماد کنید.
پناه ببرید به خدا از شر شیطان رجیم، از اینکه فریب وعده های و دامهایش را بخورید.

بخشی از دعای شماره 17 از صحیفه سجادیه:

خداوند به وسیله عبادت، شیطان را از انسان دور می کند و به وسیله عشق به خدا، شیطان را به ذلت و خواری می افکند.
خداوند میان بنده عاشق و شیطان حجابی قرار می دهد که هیچ گاه شیطان نمی تواند آن را بدرد.