فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 29 از صحیفه سجادیه:

در روزی هایتان نسبت به خدا سوء ظن نداشته باشید.

بخشی از دعای شماره 52 از صحیفه سجادیه:

خوارترین افراد در نزد خدا کسی است که روزی اش را از خدا بگیرد و غیر خدا را عبادت و بندگی کند.

شیطان