فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 12 از صحیفه سجادیه:

به خداوند پناه برید، از اینکه سرکشی اوامر الهی را بکنید و اصرار در گناه نمائید.

بخشی از دعای شماره 31 از صحیفه سجادیه:

خداوند توبه کنندگان را دوست دارد، توبه آنها را و از گناهان آنها در می گذرد.

بخشی از دعای شماره 31 از صحیفه سجادیه:

پیمان توبه اینست که به آنچه ناپسند خداست، باز نگردید و کاری که پیش خدا نکوهیده است، انجام ندهید و از همه گناهان دوری کنید.