فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 9 از صحیفه سجادیه:

انسان از ضعف آفریده شده و بنیاد او بر سستی قرار داده شده و آفرینش او از آبی بی ارزش آغاز شده است؛ پس بشر را هیچ جنبشی نیست، مگر به نیروی خدای علی و عظیم و یاری قادر متعال.

بخشی از دعای شماره 9 از صحیفه سجادیه:

نفس انسان، جز در آنجا که خداوند رحم کند و توفیق طاعت و عبادت بدهد، فرمان دهنده به کار بد و ناپسند است.

درباره توبه