فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

بخشی از دعای شماره 8 از صحیفه سجادیه:

پناه ببرید به خداوند بزرگ از اخلاق ناستوده و کردارهای ناپسندیده که نام برده می شود:
1- طغیان حرص.
2- تندی خشم.
3- غلبه حسد.
4- ضعف نیروی صبر.
5- کمی قناعت.
6- سوء خلق.
7- افراط در شهوت.
8- غلبه عصبیت.
9- پیروی هوس.
10- مخالفت با راه هدایت.
11- به خواب غفلت فرو رفتن.
12- اقدام بر تکلف.
13- برگزیدن باطل به جای حق.
14- پافشاری بر گناه.
15- خرد شمردن معصیت.
16- بزرگ شمردن طاعت.
17- تفاخر توانگران.
18- تحقیر نسبت به درویشان و بی چیزان و فقرا و مستمندان و مستضعفان.
19- کوتاهی در حق زیردستان.
20- ناسپاسی نسبت به کسی که بر ما حقی داشته باشد.
21- کمک به ستمگر و ظالم.
22- خوار کردن ستمدیده و مظلوم.
23- خواستن چیزی که می دانیم حق و حقیقت نیست.
24- سخن گفتن و اظهار نظر کردن از روی بی اطلاعی.
25- داشتن قصد خیانت نسبت به همنوعان.
26- خودپسندی در اعمال.
27- داشتن آرزوهای دراز.
28- داشتن باطن بد و شر.
29- کوچک شمردن گناه خرد.
30- اسراف کردن.

درباره نفس

بخشی از دعای شماره 9 از صحیفه سجادیه:

نفس انسان، جز در آنجا که خداوند توفیق دهد، گزیننده باطل است.