فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

ریاکاری مأمون بعد از شهادت حضرت رضا (ع)

پس از شهادت حضرت رضا (ع) مأمون یک شبانه روز خبر آن را پوشاند و فاش نکرد، سپس (محمد بن جعفر (عموی حضرت رضا (ع)) و جماعتی از دودمان ابوطالب (ع) را که در خراسان بودند، طلبید و خبر وفات حضرت رضا (ع) را به آنان داد و خودش گریه کرد و بسیار بیتابی نمود و اندوه شدید خود را ابراز کرد و سپس جنازه آن حضرت را به طور صحیح و سالم به آنان نشان داد، آنگاه به آن جنازه رو کرد و گفت:
(برادرم! برای من طاقت فرساست که تو را در این حال بنگرم، من امید آن را داشتم که قبل از تو بمیرم، ولی خواست خدا این بود!
سپس دستور داد جسد آن حضرت را غسل دادند و کفن و حنوط نمودند و به دنبال جنازه آن حضرت راه افتاد و جنازه را تا همانجا که هم اکنون محل قبر شریف حضرت رضا (ع) است مشایعت کرد و همانجا آن را به خاک سپرد. آن محل، خانه (حمید بن قحطبه (یکی از رجال دربار هارون) بود که در قریه ای به نام (سناباد نزدیک (نوقان در سرزمین (طوس قرار داشت، و قبر هارون الرشید (پنجمین خلیفه عباسی) در آنجا بود. مرقد مطهر حضرت رضا (ع) را در جانب قبله قبر هارون، قرار دادند.

فرزندان حضرت رضا (ع)

حضرت رضا (ع) درگذشت، ولی فرزندی برای او سراغ نداریم، جز یک پسر که همان امام بعد از اوست؛ یعنی (ابوجعفر محمد بن علی (ع) (امام نهم) که هنگام وفات حضرت رضا (ع) هفت سال و چند ماه داشت.(169)

گذری بر زندگی امام نهم حضرت محمد تقی (ع)