فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

سرگذشت اسماعیل اولین پسر امام صادق (ع)

اسماعیل در زمان حیات امام صادق (ع) در (عریض (دره ای در یک فرسخی مدینه) از دنیا رفت، اصحاب امام او را به مدینه به حضور امام صادق (ع) آوردند و جنازه او در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
نقل شده است که امام صادق (ع) در مرگ اسماعیل بسیار ناراحت و اندوهگین شد و دنبال جنازه او با پای برهنه و بدون (ردا حرکت می کرد و دستور داد چند بار تابوت او را به زمین گذاردند و سپس بلند کردند و مکرر روپوش او را کنار می زد و به صورت او نگاه می کرد و با این کار می خواست به گروهی از اصحابش که به امامت اسماعیل بعد از پدر معتقد بودند، بفهماند که او مرده است و دیگر شبهه ای در مورد زنده بودن او بجای نماند.
وقتی که اسماعیل از دنیا رفت، آنان که معتقد به امامت او بعد از پدرش بودند، از این عقیده دست کشیدند، تعداد اندکی از اصحاب امام صادق (ع) که نه از اصحاب نزدیک و نه از روایت کنندگان از جانب او بودند، بلکه از افراد دور و اطراف بودند، بر عقیده خود به امامت اسماعیل باقی ماندند!
بعد از شهادت امام صادق (ع) گروهی از اصحاب او، به امامت امام موسی بن جعفر (علیهماالسلام) بعد از پدرش، اعتقاد داشتند و بر همین عقیده باقی ماندند. ولی افراد دیگر (فرقه اسماعیلیه) بر دو گروه تقسیم شدند:
الف: گروهی از عقیده به زنده بودن اسماعیل دست برداشتند و به امامت پسر او (محمد بن اسماعیل معتقد شدند، بر این اساس که گمان کردند، امامت حق پدر او (اسماعیل) بود و فرزند اسماعیل سزاوارتر به مقام امامت است تا برادر اسماعیل.
ب: گروه دیگر همچنان معتقدند که اسماعیل زنده است و امام هفتم می باشد، این گروه اکنون بسیار اندکند که نمی توان کسی را به این نام، نشان داد و این دو گروه را به عنوان (اسماعیلیه می نامند، ولی آنچه امروز از فرقه اسماعیلیه معروف است، همان گروه اولندکه می گویند: (امامت بعد از اسماعیل در میان فرزندان او تا روز قیامت ادامه دارد.

گذری بر زندگی امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع)

ویژگیهای زندگی امام کاظم (ع)

پس از امام صادق (ع) مقام امامت به پسرش ابوالحسن امام موسی بن جعفر (علیهماالسلام) (یعنی امام کاظم (ع)) رسید، او سزاوار امامت بود چرا که دارای همه جهات کمال و فضایل بود و پدرش امام صادق (ع) به امامت او تصریح نمود و نیز اشاراتی در این باره کرد.
امام کاظم (ع) در روستای (ابواء (بین مکه و مدینه) در سال 128 هجری (شنبه، هفتم ماه صفر) دیده به جهان گشود و در بغداد در زندان (سندی بن شاهک در ششم ماه رجب سال 183 هجری(156)، در سن 55 سالگی از دنیا رفت.
مادرش به نام (حمیده بربریه ام ولد بود. و مدت امامت و جانشینی او از پدرش 35 سال به طول انجامید. کنیه او ابا ابراهیم، ابوالحسن و اباعلی بود و به عنوان (عبدالصالح شهرت داشت و نیز از القاب مشهور او (کاظم است.