فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

گفتاری از بزرگان در شأن امام باقر (ع)

1 - (عبدالله بن عطاء مکی می گوید: (دانشمندان و بزرگان علم را ندیده ام که پیش هیچ کس کوچکتر از آن جلوه کنند که در نزد امام باقر (ع) آنگونه جلوه می کنند.(152)
و من خودم (حکم بن عیینه را دیدم که با آن مقام ارجمندی که در نزد مردم داشت، همانند کودکی که در مقابل معلمش بنشیند، در حضور امام باقر (ع) می نشست.
2 - (جابر بن یزید جعفی (که از اصحاب بزرگ امام باقر (ع) بود) وقتی که مطلبی را از آن حضرت نقل می کرد، تعبیرش چنین بود:
حدثنی وصی الاوصیاء و وارث علوم الانبیاء محمد بن علی بن الحسین (علیهم السلام).
(وصی اوصیا و وارث دانشهای پیامبران، محمد بن علی بن حسین (علیهم السلام) برای من حدیث کرد.

فرزندان امام باقر (ع)

امام باقر (ع) دارای هفت فرزند بود که عبارتند از:
1 - ابوعبدالله جعفر بن محمد (امام صادق (ع)).
2 - عبدالله (مادر این دو (ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است).
3 - ابراهیم.
4 - عبیدالله (این دو در زمان کودکی از دنیا رفتند، مادرشان (ام حکیم دختر اسید بن مغیره، ثقفی است).
5 و 6 - علی و زینب که مادرشان، ام ولد بود.
7 - ام سلمه. که مادرش، ام ولد بود.
و درباره هیچیک از فرزندان امام باقر (ع) کسی اعتقاد به امامت نداشته، جز در مورد جعفر بن محمد (امام صادق (ع)).
ضمناً باید توجه داشت که عبدالله برادر امام صادق (ع) به فضایل و نیکی شهرت داشت.(153)

گذری بر زندگی امام ششم حضرت صادق (ع)