فهرست کتاب


فراماسونری پیرامون سازمان مخفی فراماسونری در ایران و جهان.

محمد خاتمی‏

سخن ناشر

خلاءفکری فرهنگی ای که گریبانگیری طیف وسیعی از نسل جوان امروز مااست، بر کسی پوشیده نیست.
این نسل، نه دوران قبل از پیروزی انقلاب را دیده است و نه به آن مرتبه از رشد و بلوغ رسیده بود که بتواند رویدادها و حوادث دهه اول انقلاب را نظاره و تجزیه و تحلیل کند. به همین لحاظ قصور یا تقصیری متوجه این نسل نیست و اگر قرار باشد انگشت انتقاد به سوی کسی دراز شود، قطعاً این نهادهای فرهنگی، هنری و تبلیغی کشور هستند که باید مورد خطاب و نشان قرار بگیرند.
کتاب صبح - جوانه ای که در کنار نهال یکساله هفته نامه صبح روئیده است - وظیفه خویش می داند که سهمی هرچند اندک و ناچیز و ناچیز - در پر کردن خلا یاد شده، داشته باشد. بدین منظور کتابی را که در دست دارید از مجموعه کتابهایی با همین قطع و حجم است که با استمداد از خداوند انتشار مرتب آن آغاز شده است.
تلاش ما بر آن است که موضوعات و مباحث فکری، سیاسی، فرهنگی تاریخی و... را به فراخور نیاز روز انتخاب کرده و با نگارشی روان و مختصر، و شکل و شمایلی مناسب در اختیار مخاطبان جوان خود قرار دهیم، بدان امید که این مجموعه کتب، گشاینده روزنه ها و دریچه های معرفت و فضیلت به روی فرزندان این کشور باشد.
در راهی که قدم گذاشته ایم، نیازمند راهنمایی و همیاری اهل معرفت و فضیلت هستیم و از آثاری که در مسیر تامین نیاز فوق الوصف باشد، استقبال می کنیم.
ناشر
بهار 1375

پیشگفتار

اگر از مردم درباره فراماسونری و نقش مخرب آن در جوامع انسانی سئوال شود، متأسفانه اغلب آنان چیزی نمی دانند و هیچگونه شناختی از دشمن پنهان خود ندارند؛ عده ای هم که نام آنها را شنیده و یا مطلبی درباره سازمان فراماسونری می دانند، بر حسب برداشتهای خود، چند گروهند:
- آنان که با خوشبینی ساده لوحانه به این سازمان نگریستند و گمان می کنند که اجتماعی از صاحبنظران و ادیبان و مصلحین اند که آزادی، برابری و برادری را شعار خود قرار داده و قصد تعالی بشر را دارند!
- کسانی که تصوراتی و هم آلوده نسبت به آن داشته و می پندارند که فراماسون ها به جادوگرانی مانند که اسرار خود را از دیگران پنهان می نمایند!
- عده ای که کم و بیش مسائلی را درباره این سازمان مخوف می دانند و نهایتاً آن را سازمانی سیاسی معرفی می کنند که همچون نردبانی وسیله صعود به مقامات رفیع می باشد!
- تعداد محدودی از محققین و مطلعین جوامع که به طور نسبی، این سازمان استعماری و اهداف پلیدش را می شناسند و اکثر ایشان درباره فراماسونری چیزی نوشته اند. این گروه اندک، خود در برخورد با موضوع و موضع گیری در برابر آن دو دسته اند:
- برخی با وجود داشتن اطلاعات کافی از حقایق و دقایق پشت پرده سازمان فراماسونری، از بازگویی حقیقت طفره رفته اند و با آنکه تاریخ مفصلی را از فراماسونری ارائه می دهند و موشکافانه به جزئیات می پردازند، اما خود را از اصل ماجرا دور نگه داشته اند و هنر عمده چنین نویسندگانی - که در ایران هم یافت می شود - آنست که خوانندگان آثار خود را در پیچ و خم دالانهای وهم انگیز معابد ماسونی سرگردان کنند. به جرأت می توان گفت که این قشر از نویسندگان، وابسته این سازمانند و خود فراماسونر و یا فراماسون زاده می باشند.
- بعضی نیز نقاب از چهره کریه این سازمان برداشته و سایه ای از هویت ناپاک را به مردم نموده اند و آن را سازمانی سیاسی - استعماری و تبهکاری که در جهان تخم فساد می افشاند، معرفی کرده اند، اما باز کمتر کسی از ایشان صریحاً هدف فراماسونری را بیان داشته و اگر هم اظهار نموده، صدای او به گوش جهانیان نرسیده است.
غرض از این نوشتار مختصر، علاوه بر آشنایی با سازمانهای فراماسونری در بعضی نقاط جهان - از جمله ایران - تذکر این نکته است که سازمان فراماسونری معاصر، زاده ناپاک صهیونیسم است که خود بدان اعتراف کرده است:
این قدرت مخفی قدرت ماست. فراماسونری خارجی فقط به منظور مخفی کردن نقشه ماست و شعاع عمل و طرز اجراء آن برای همیشه بر ملتها پوشیده است. (1)
به راستی هدف این سازمان صهیونیستی چیست و در مغز علیل خود چه اهدافی را دنبال می کنند؟ صهیونیستها بدین پرسش چنین پاسخ داده اند:
هدف، حکومت ماست...زمانی که نوبت حکومت ما فرا رسد تکیه کلام خود یعنی عبارت آزادی، مساوات و برادری را عوض نخواهیم کرد، بلکه مقصود خودمان را با الفاظ دیگری از قبیل حق آزادی و وظیفه مساوات و هدف برادری ادا خواهیم کرد. در نتیجه، تمام حکومتها را به استثنای حکومت خودمان از بین خواهیم برد... ( آنگاه) با دستهای محکم و قوی حکم فرمایی می کنیم و چون قدرت را از دست کسانی که مطیع ما شده اند به دست آورده ایم، جاه طلبیهای بی مورد و حرص و آز و انتقام بیرحمانه و کینه را منحصر به خود می نمائیم. ما هستیم که با ترور، همه جا را احاطه می کنیم و افراد زیادی را با عقاید مختلف و روشهای متفاوت در اختیار می گیریم. (2)خواننده عزیز! این همان خطریست که متأسفانه تا کنون توجهی به آن نشده و نمای وحشتناکش، برای ملل عالم ترسیم نگردیده است. امید آنکه با بازگویی و افشای ماهیت ضد انسانی فراماسونری به زودی زنگ خطر این سازمان صهیونیستی در گوش ملت های عالم به ویژه جوامع اسلامی به صدا در آید و خداوند ایشان را از این بلا موسون دارد.

فصل اول : فراماسونری در جهان