فهرست کتاب


دیوان عمار یاسر

قیس عطار سید مرتضی موسوی گرمارودی

(7) انا ابو الیقظان

1 - انا ابو الیقظان شیخی یاسر
2 - من معشر آباوهم اخایر
3 - و فی یمینی ذو ومیض باتر
4 - صفیحه ورثتها یا عامر

من ابوالیقظان هستم

1 - من ابوالیقظانم و پدر بزرگوارم یاسر است
2 - ما از قومی هستیم که پدرانش برتین افراد از حیث خیر و شرفند
3 - ای عامر، در دست راستم آبگون تیغ درخشنده و برانی است
4 - که میراث پدران شکوهمند توست.
توضیح:
این شعر در کتاب (الرده) ص 189 آمده است.
(در جنگ با ارتداد یافتگان از بنی حنیفه یعنی پیروان مسیلمه کذاب) عمار یاسر پیش آمد و در دستش شمشیری یمانی بود و چنین سرود: انا ابوالیقظان...
شرح:
بیت 1: شیخی یاسر: اینکه فرمود (شیخی) و نفرموده (پدرم) برای تعظیم و بزرگداشت و احترام است. (تاج العروس ج 2، ص 264)
بیت 2: اخاذیر: جمع اخیر است (المنجد ص 201)
بیت 4: الصفیحه: مفرد کلمه صفائح است یعنی شمشیرهای پهن (تاج العروس ج 2، ص 181) و مراد او از این بیت آنست که مجد و شرافت پشت خاندانش به ارث رسیده است. مانند گفته شاعر که می گوید:
شرف توراث کابراً عن کابر
کالرمح انبوبا علی انبوب
شرفی است که از مهمترین به مهتران پشت در پشت به ارث می رسد مانند بندهای پی در پی نیزه که یکی پس از دیگری کشنده است.
عامر جد عمار یاسر است.

(8) انی لعمار

1 - انی لعمار و شیخی یاسر
2 - صاح کلانا مومن مهاجر
3 - طلحه فیها و الزبیر غادر
4 - و الحق فی کف علی ظاهر