سرگذشتهای تلخ و شیرین قرآن

نویسنده : غلامرضا نیشابوری

حقوق فرزند بر پدر

بسم الله الرحمن الرحیم
قال علی علیه السلام: حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن.

علی علیه السلام فرمودند: از حقوق فرزند بر پدر آنست که اسم نیکو بر او انتخاب نموده و او را با آداب اسلامی آشنا کرده و قرآن به یاد دهد.

نهج البلاغه

فضل القرآن

قال رسول الله صلی الله علیه و آله
اذاالتبست علیکم الفتن کفطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، فانه شافع مشفع و ماحل، من جعله امامه قاده الی الجنه، و من جعله خلفه ساقه الی النار، و هو الدلیل بدل علی خیر سبیل، و هو کتاب فیه تفصیل، و بیان و تحصیل، و هوالفصل الیس بالهزل، و له ظهر و بطن، فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره انیق و باطنه عمیق له نجوم و علی نجومه نجوم لا تحصی عجائبه، و لا تبلی غرائیه، فیه مصابیح الهدی، و منار الحکمه و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، فلیجل جال بصره، ولیبلغ الصفه نظره، ینج من عطب و ینخلص من نشب .
پیامبر گرامی اسلام فرمودند:
هرگاه فتنه ها به شما رو آورد و محیط جامعه مانند شب تاریک سیاه گردد. پس بر شما باد تمسک به قرآن زیرا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته درگاه الهی است و گواهی است که شهادتش پذیرفته می شود. هرکس قرآن را فراروی خود قرار دهد او را سرانجام به بهشت رهنمود می کند و هرکه قرآن را پشت سرانداخت سرانجام در آتش سرنگون خواهد شد، قرآن راهنمایی است که به بهترین راه دلالت می کند. قرآن کتابی است که سراسر روشنگری است و قرآن کتاب خداست نه شوخی.
دارای ظاهری است و باطنی، ظاهر آن استواری و حکمت است و باطن آن علم و آگاهی. ظاهر آن ظریف و ژرف است و باطن آن عمیق و دقیق، عجایب قرآن پایان ناپذیر است و اسرار آن فرسوده ناشدنی.
نورافکن های هدایت و رهبری در همه جای قرآن به چشم می خورد و مشعلهای فروزان حکمت در همه جای آن نمایان است. هر فرد آگاهی باید به این چشم انداز به دقت بنگرد تا راه و رسم آگاهی را فراگیرد. (1)