فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

جانشینت کیست؟

مردی یهودی به نام نعثل خدمت پیامبر اسلامی (ص) شرفیاب می شود و می گوید: ای محمد! از مسایلی که مدت درازی است در سینه ام مانده و مرا به زحمت انداخته است، می پرسم. چنانچه جواب آنها را گفتی، مسلمان می شوم.
پیامبر فرمود: بپرس.مرد یهودی پرسش هایی کرد و جواب های قانع کننده دریافت تا بدینجا رسید که: ای محمد! جانشینت کیست؟زیرا هیچ پیامبری بدون جانشین نبوده است.پیامبر ما حضرت موسی هم یوشع بن نون را جانشین خود قرار داد. پیامبر (ص) فرمود: وصی و جانشین من علی بن ابیطالب است، و پس از او دو نواده ام حسن و حسین و پس از آنها نه امام، از دودمان حسین
دگر بار پرسید: نامها ایشان را یاد کن پیامبر فرمود: پس از شهادت حسین فرزندش علی،، پس از او فرزندش محمد، پس از او پسرش جعفر و پس از او پسرش موسی، پس از او پسرش علی، پس از او پسرش محمد و پس از او پسرش علی و پس از او حسن و آنگاه که حسن از دنیا رفت، پسرش حضرت حجت - که پیوسته درود خدا بر آنان - می باشند.
نعثل، پس از شنیدن نام امامان دوازده گانه - همانطور که در تورات دیده بود - مسلمان شد.

شاید امام در جمع شما باشد

برادران یوسف (ع) به او رشک بردند، و وی را به بهای ناچیزی فروختند.پنداشتند که آینده درخشان او را ناچیز کرده اند، و خودشان عزیز شده اند.سال ها گذشت و یوسف از دست گرگ حسد و چاه بداندیشی برادران رست و عزیز کشور بزرگ مصر گشت.
کنعان شهر برادران یوسف، خشکسالی شد و آنها برای خرید گندم وارد مصر شدند.نمی دانستند که عزیز مصر برادرشان یوسف است.فکر نمی کردند از روی خاک های ته چاه، به فراز کرسی سلطنت رسیده باشد، ولی یوسف آنها را شناخت.روزی یوسف به آنها گفت: می دانید، با یوسفتان چه کردید؟ آنها دریافتند، و گفتند آیا تو یوسفی؟!
امام صادق (ع) فرمود: چه مانعی دارد خدا درباره حجتش چنین کند و او را مانند یوسف، ناشناس نگهدارد.در بازار مسلمانان راه رود، و در محافلشان بنشیند، ولی مردم او را نشناسند تا آنگاه که به فرمان خدا، خود را بشناساند.

حکومت او تا روز قیامت است

از امام صادق (ع) پرسیدند: پیشوای دادگر کیست؟
امام فرمود: آنکه خدا اطاعت او را پس از پیامبر بر همگان واجب کرده است. پیشوایان دادگر، یکی پس از دیگری می آیند تا سرانجام نوبت به پیشوای دوازدهم خواهد رسید.
مردی از یاران آن حضرت پرسید: ای فرزند رسول خدا! روشن تر بیان فرما.
امام فرمود: این آیت از قرآن کریم، آنان را معرفی می کند: از خدا و پیامبر و فرمانروایانتان - پیشوایان معصوم - اطاعت کنید.(9) که آخرینشان از آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گزارد.او دجال را می کشد و به یاری خداوند، سر تا سر دنیا را می گشاید، و حکومت او تا انجام جهان پایدار خواهد بود.