فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

آبی سردتر از برف و شیرین تر از عسل

مردی پارسا به حج خانه خدا رفته، و سفر خویش را این چنین گزارش می کند:
صحرای عربستان چون تنوری سوزنده، و هرم آفتاب، توفنده بود.از قافله عقب ماندم.راه را گم کردم و خود را تنها یافتم.تشنگی مرا از پای در آورد و نقش بر زمین ساخت. ریگهای داغ، چون تابه ای مرا می سوزاند.
تشنگیم آن چنان شدت یافت که به آستانه مرگ رسیدم. ناگهان صدایی شنیدم. چشمم را باز کردم. جوانی زیبا روی از گرد راه رسید، و با چهره ای مهربان، مرا آبی سردتر از برف و شیرین تر از عسل نوشاند و از مرگ حتمی نجاتم داد. آنگاه که رمقی گرفتم پرسیدم کیستی؟ فرمود: من حجت و بقیه الله در زمینم. همان کسی که زمین ظلم زده را، به عدل و داد زنده خواهد کرد.
من فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب - که درود خدا بر تمامی آنان باد - هستم.
و چون چشم بر هم نهادم و دیده باز کردم خود را در پیشاپیش کاروان دیدم و او از نظرم ناپدید شده بود.

دو فرزند دانشمند

پدر شیخ صدوق یکی از دانشمندان بزرگ اسلام در قرن سوم هجری - دوران غیبت صغری است.
او که سالها از ازدواجش می گذشت - هنوز پدر نشده بود. نامه یی به
حسین بن روح یکی از نایبان مخصوص امام زمان می نویسد که امام دعا کند.
خدا به او پسری ببخشد.
جواب نامه، چنین بود: علی بن حسین! تو از این همسر، دارای فرزند نخواهی شد، ولی به زودی از زن دیگر، دو فرزند فقیه و دانشمند خواهی یافت.
علی بن حسین، همسر دیگری اختیار می کند و خدا او را دو فرزند فقیه و دانشمند به نامهای محمد و حسین می دهد که هر دو فقیهی ماهر و محدثی (8)عالی مقام بودند.
آرامگاه شیخ صدوق در شهر ری و آرامگاه پدرش در قم است.

جانشینت کیست؟

مردی یهودی به نام نعثل خدمت پیامبر اسلامی (ص) شرفیاب می شود و می گوید: ای محمد! از مسایلی که مدت درازی است در سینه ام مانده و مرا به زحمت انداخته است، می پرسم. چنانچه جواب آنها را گفتی، مسلمان می شوم.
پیامبر فرمود: بپرس.مرد یهودی پرسش هایی کرد و جواب های قانع کننده دریافت تا بدینجا رسید که: ای محمد! جانشینت کیست؟زیرا هیچ پیامبری بدون جانشین نبوده است.پیامبر ما حضرت موسی هم یوشع بن نون را جانشین خود قرار داد. پیامبر (ص) فرمود: وصی و جانشین من علی بن ابیطالب است، و پس از او دو نواده ام حسن و حسین و پس از آنها نه امام، از دودمان حسین
دگر بار پرسید: نامها ایشان را یاد کن پیامبر فرمود: پس از شهادت حسین فرزندش علی،، پس از او فرزندش محمد، پس از او پسرش جعفر و پس از او پسرش موسی، پس از او پسرش علی، پس از او پسرش محمد و پس از او پسرش علی و پس از او حسن و آنگاه که حسن از دنیا رفت، پسرش حضرت حجت - که پیوسته درود خدا بر آنان - می باشند.
نعثل، پس از شنیدن نام امامان دوازده گانه - همانطور که در تورات دیده بود - مسلمان شد.