فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

نابودی ستمکاران به دست قائم ما است

امام یازدهم فرمود: بنی امیه و بنی عباس ما را هدف شمشیرهای خود قرار داده اند، به دو جهت:
نخست: می دانستند سرپرستی مردمان حق آنها نیست و از آن بهره ای ندارند و از اینکه ما قیام کنیم و حقمان را از آنان بگیریم و حکومت حق را بر پا سازیم - در وحشت و اضطراب بودند.
دو دیگر: از حدیث های روشن و مسلم دریافته اند که نابودی حکومت ستمگران و زورگویان به دست قائم ما است و خود، نیکو می داند که ستمگر و زورگو هستند.
اینها در کشتن دودمان پیامبر، سخت کوشیده اند تا نگذارند قائم آل محمد به دنیا آید، ولی خداوند نخواست آنها جای او را بدانند تا آنگاه که دولت و حکومت او ظاهر شود، اگر چه ستمگران را خوش نیاید

آبی سردتر از برف و شیرین تر از عسل

مردی پارسا به حج خانه خدا رفته، و سفر خویش را این چنین گزارش می کند:
صحرای عربستان چون تنوری سوزنده، و هرم آفتاب، توفنده بود.از قافله عقب ماندم.راه را گم کردم و خود را تنها یافتم.تشنگی مرا از پای در آورد و نقش بر زمین ساخت. ریگهای داغ، چون تابه ای مرا می سوزاند.
تشنگیم آن چنان شدت یافت که به آستانه مرگ رسیدم. ناگهان صدایی شنیدم. چشمم را باز کردم. جوانی زیبا روی از گرد راه رسید، و با چهره ای مهربان، مرا آبی سردتر از برف و شیرین تر از عسل نوشاند و از مرگ حتمی نجاتم داد. آنگاه که رمقی گرفتم پرسیدم کیستی؟ فرمود: من حجت و بقیه الله در زمینم. همان کسی که زمین ظلم زده را، به عدل و داد زنده خواهد کرد.
من فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب - که درود خدا بر تمامی آنان باد - هستم.
و چون چشم بر هم نهادم و دیده باز کردم خود را در پیشاپیش کاروان دیدم و او از نظرم ناپدید شده بود.

دو فرزند دانشمند

پدر شیخ صدوق یکی از دانشمندان بزرگ اسلام در قرن سوم هجری - دوران غیبت صغری است.
او که سالها از ازدواجش می گذشت - هنوز پدر نشده بود. نامه یی به
حسین بن روح یکی از نایبان مخصوص امام زمان می نویسد که امام دعا کند.
خدا به او پسری ببخشد.
جواب نامه، چنین بود: علی بن حسین! تو از این همسر، دارای فرزند نخواهی شد، ولی به زودی از زن دیگر، دو فرزند فقیه و دانشمند خواهی یافت.
علی بن حسین، همسر دیگری اختیار می کند و خدا او را دو فرزند فقیه و دانشمند به نامهای محمد و حسین می دهد که هر دو فقیهی ماهر و محدثی (8)عالی مقام بودند.
آرامگاه شیخ صدوق در شهر ری و آرامگاه پدرش در قم است.