فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

روزگاری می آید که...

امام محمد باقر (ع):
یاتی علی الناس زمان، یغیب عنهم امامهم، طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان.
روزگاری خواهد رسید که راهبر و پیشوای مردم از دیدگاهشان پنهان شود.خوشا آنان که در آن روزگاران، در راه و روش ما(شیعه راستین بودن)استوار باشند.
دوران زندگی ما، هنگامه پنهانی راهبری است که پنجمین امام، آن را فرموده است.هم اکنون امام زمان (ع)از دیدگاه ها پنهان، و شهوت پرستی و ضد مردمی از هر سو جهان را فرا گرفته است.
ماییم که باید در این دوران تاریک و مرگزا، از برنامه های امام قائم (ع)بهره گیریم و در راهمان استوار باشیم، چه آنانکه ایماندار راستین، در برابر سیل بنیان فساد و بی دینی، چونان کوه پابرجا است و این گفته نخست پیشوای ما است که: مؤمن از کوه سخت تر است.

نشانه های او

در این فصل، حدیث های بلند، به گونه داستان های کوتاه آورده شده است.و از متن ها به خاطر گستردگیش چشم پوشیدیم.

آوای قرآن

چشمه خورشید، در سیاهی شد، و شب هنگام فرا رسید.صدای اذان، از مناره مسجد در شهر پیچید.مردم دست از کسب و کار شستند، و برای نماز به مسجد شتافتند.صف های نمازگزاران، چونان صف سربازان مجاهد اسلام پیوسته و قلب ها پر جوش و مهربان، و فضای مسجد از هیجان و شکوه پر بود.
نماز جماعت، با شور و احساس آسمانی، در میان امواج دعای نیایشگران به پایان رسید، ولی مسجد همچنان پر تپش و زنده بود...نیایش دسته جمعی تمام، و برنامه درس آغاز می شود.نوآموزان، دور آموزگار خود حلقه زده بودند و قرآن فرا می گرفتند.صدای دلنشین قرآن، در فضای مسجد طنین افکنده بود و گوش ها را نوازش می داد.راستی کلام خدا چه زیبا و روح افزا است.عبذالله مسعود استاد معروف آموزش قرآن، که از یاران نزدیک پیامبر اسلام (ص)بود، شاگردان را با اخلاقی نیکو و روشی پسندیده همچون پدری مهربان، قرآن می آموخت.
مسروق یکی از نوآموزان می گوید: بعد از نماز مغرب به آموزش قرآن، نزد ابن مسعود نشسته بودیم.مردی از استاد پرسید: آیا هیچ از پیامبر پرسیدی چند پیشوای معصوم هدایت مردم را بر عهده می گیرند؟
استاد گفت: از آن وقت ک ه به عراق آمده ام، تا کنون کسی چنین پرسشی از من نکرده است...آری از رسول خدا (ص)پرسیدم و آن حضرت فرمود: رهبران هدایتگر شما دوازده نفرند به شماره نقبای بنی اسرائیل. و این درست مانند حدیثی است که سلمان فارسی از پیامبر عزیز ما، نقل می کند که فرمود: امامان پس از من دوازده نفرند به تعداد ماه های سال.