فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

هر کس او را نشناسد...

امام حسن عسکری (ع):
من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میته جاهلیه
آنانکه امام زمان خویش را نشناسند تا بمیرند، همانند مردگان دوران جاهلیت اند.
شناختن امام، دانستن روز تولد و درگذشت او نیست، بلکه شناختن موقعیت، شخصیت و هدف اوست.یعنی بدانیم که امام جانشین پیامبر، و دانش او از دانش پیامبر است و تمام کارها و سخنان او راست و درست و مطابق واقع می باشد و اصلا آلوده به گناه و خطا و کارهای ناشایست نمی شود.هر چه بگوید، برنامه صحیح زندگی و نشان دهنده راه سعادت است.و مخالفت با او مخالفت با خداست.
ولی اگر این طور امام را نشناسیم، نه تنها دستورهای او را اجرا نمی کنیم، بلکه با او مخالفت هم خواهیم کرد و در نتیجه، از راه راست باز می مانیم و گمراه خواهیم شد، همانطور که افراد پیش از اسلام گرفتار کفر و گمراهی شده بودند.

روزگاری می آید که...

امام محمد باقر (ع):
یاتی علی الناس زمان، یغیب عنهم امامهم، طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان.
روزگاری خواهد رسید که راهبر و پیشوای مردم از دیدگاهشان پنهان شود.خوشا آنان که در آن روزگاران، در راه و روش ما(شیعه راستین بودن)استوار باشند.
دوران زندگی ما، هنگامه پنهانی راهبری است که پنجمین امام، آن را فرموده است.هم اکنون امام زمان (ع)از دیدگاه ها پنهان، و شهوت پرستی و ضد مردمی از هر سو جهان را فرا گرفته است.
ماییم که باید در این دوران تاریک و مرگزا، از برنامه های امام قائم (ع)بهره گیریم و در راهمان استوار باشیم، چه آنانکه ایماندار راستین، در برابر سیل بنیان فساد و بی دینی، چونان کوه پابرجا است و این گفته نخست پیشوای ما است که: مؤمن از کوه سخت تر است.

نشانه های او

در این فصل، حدیث های بلند، به گونه داستان های کوتاه آورده شده است.و از متن ها به خاطر گستردگیش چشم پوشیدیم.