فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

ارتباط شرق و غرب

امام صادق (ع):
ان المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذاالذی فی المغرب یری اخاه الذی فی المشرق.
مؤمن در زمان امام قائم (ع)می تواند از مشرق جهان، برادرش را در مغرب ببیند و همچنین از مغرب مشرق را.
ارتباطات در همه زمانها نقش مهمی در زندگی و پیشرفت امور ایفا می کند امروزه این مهم پیشرفت زیادی کرده است ولی بیشتر در دست مستکبران است اما در دولت مهدی(عج)ارتباطات در اختیار مومنان قرار خواهد گرفت و نه تنها صنعت ارتباطات بلکه ارتباطاتی که دنیای صنعت از آن عاجز خواهد بود یاران امان را یاری خواهد داد.

خدایا شاهد باش، که ایمان داریم

پیامبر اکرم (ص):
من انکر القائم من ولدی فقد انکرنی.
آنکس که فرزندم قائم آل محمد را نپذیرد، مرا نپذیرفته و انکار کرده است.
اگر داشمند نابغه ای از استادی، بسیار تعریف کرد و گفت که از هر جهت وارد و کمال است، نزد او درس بخوانید. اکنون اگر ما از دانش آن استاد استفاده نکنیم و او رابی سواد بخوانیم، به آن دانشمند بی اعتنایی نکرده ایم
و سخنش را ناچیز نشمرده ایم؟
بنابر این اگر کسی آن قدر بدگمان و سست عقیده باشد که از این همه حدیث پیامبر را هم قبول ندارد، و گرنه سخن او را در باره امام زمان علیه السلام می پذیرفت.

منتظران همانند پیکار گرانند!

امام صادق علیه السلام:
من مات منتظرا لهذا الامر، کان کمن کان مع القائم فی فسطاطه، لا، بل کان کالضارب بین یدی رسول الله بالسیف.
آنکس که با انتظار فرا رسیدن حکومت امام زمان علیه السلام دیده از جهان فرو بندد، مانند کسی است که با آن حضرت در خیمه اش باشد. نه، بلکه مانند کسی استکه در پیش رسول خدا (ص)جهاد کند.
آنکه واقعا منتظر مهمان عزیزی باشد. حتما خود را آماده پذیرایی او می کند. و تا آنجا که بتواند، خواسته های مهمان را بر آورد. و طوری رفتار می کند که او راضی و شادمان باشد، ولی اگر فریاد کند و بگوید: من منتظر مهمانم، ولی حتی یک لقمه نان برای او فراهم نکند. معلوم می شود دروغ میگوید. کسی هم که واقعا به انتظار امام زمان (ع)باشد، یک انسان کاملا منظم و پاک و نمونه خواهد بود، و البته چنین شخصی که قدم قه صدم باید در راه خدا و انسانیت پیکار و فداکاری کند، همانند سربازی است که در رکاب پیامبر عزیز اسلام، جانش را بر کف نهاده واز اسلام حمایت و جانبداری می کند.