فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

بلوغ فکری در پر تو ظهور مهدی (ع)

امام باقر علیه السلام:
اذا قام قائمنا (ع) وضع یده علی رووس العباد فجمع بها عقو لهم و کملت احلامهم.
آنگاه که قائم ما ظهور کند، دست پر برکتش را بر سر مردم می نهد، پس اندیشه های آنان شکوفا شده و بشریت به بلوغ فکری و کمال منطقی خواهد رسید.
اصلاح جامعه و فرد منوط به اصلاح فرهنگ و اندیشه آنان است تا اندیشه و فرهنگ مردم به اوج کمال و رشد نرسد تلاشهای مربیان و راهنمایان اگر بی اثر نباشد بسیار کم اثر است.
و چون در دوران ظهورامام عصر (ع) باید انسان و جامعه اسلامی به کمال مطلوب برسد و جامعه ایده آل انسانی تحقیق یابد لازم است فکرها رشد یابد و به بلوغ برسد.
دست حیاط بخش ولی خدا اندیشه ها را چنین حیات و کمالی خواهد بخشید.
البته ممکن است این دست کنایه از گسترش فرهنگ و اندیشه اسلامی و پذیرش مردم نسبت به آن باشد که ثمره این تلاش متقابل رشد جامعه انسانی خواهد بود.

اسلام پیروز

امام باقر (ع):
ان الاسلام قد یظهره الله علی جمیع الادیان عند قیام القائم (ع):
آنگاه که قائم آل محمد (ع)ظهور کند، خدا اسلام بر تمام دین ها پیروز گرداند.
پیروزی کامل اسلام، در سر تا سر جهان و حکومت قرآن، هنگامه ظهور امام زمان خواهد بود.ولی این نوید، نباید مسلمانان را از وظیفه مهم خویش؛ امر به معروف و نهی از منکر، باز دارد و بگویند چون امام قائم (ع)قیام میکند، و اسلام پپیروز می شود دیگر برای ما وظیفه ای باقی نمانده است و حضرتش نابسامانی ها را خود سامان می دهد.این گفته، نشان روح سست و راحت طلب مردمی است که می خواهند بدین وسیله، وجدان مذهبی خویش را فریب دهند و از زیر بار مسوؤلیت تعهد اسلامی، شانه خالی کنند.مسلمانان در هر حال، باید به خاطر گسترش اسلام بکوشد و با ظلم و گناه پیکار کند.

هنگامه قیام، معلوم نیست

امام باقر (ع):
سئل ابو جعفر (ع) هل لهذا الامر وقت؟فقال کذب الوقاتون، کذب الوقاتون کذب الوقاتون:
از امام پنجم پرسیدند امام قائم به کدامین زمان قیام می کند؟حضرت در پاسخ سه بار فرمودند: آنها که زمان ظهور را تعیین می کنند، دروغ می گویند. در طول تاریخ همواره شیادهایی در صدد سوء استفاده از موقعت ها بوده اند.تا از اعتقادات مردم سود شخصی ببرند، عشق به امام زمان در دلهای مومنان به اندازه است که مشتاق زیارت آن بزرگوار و ارتباط با آن حضرتند، و این ممکن است زمینه بهربرداری نااهلان را فراهم سازد لذا ائمه اطهار مردم را هشدار داده اند که از زمان ظهور کسی جز خدا خبر ندارد و اگر کسی چنین ادعایی نماید باید او را تکذیب کرد.