فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

پیشوای انسانها

امام صادق (ع)
ما لباسه الاالغلیظ، و ما طعامه الاالجشب:
امام ششم، درباره امام زمان (ع) چنین فرمود: لباس و غذای آن حضرت، لباس و غذای نازپروردگان نیست.
همانگونه که پیغمبر عزیز و دیگر پیشوایان راستین اسلام - که درود خدا بر آنان - در راه از بین بردن اختلافات طبقاتی و ساخلن یک نظان اصیل انسانی - اسلامی پیکار، و به زندگی ساده و بی تشریفات بسنده می کردند، امام قائم نیز به پیروی ازنیکان بزرگوارش بدان روش روش خواهد زیست، و در هنگامه ظهور، که حکومت جهانی و قدرتها ثروتها را به دست خواهد گرفت، نه تنها از این قدرت و ثروت سوء استفاده نمی کند و در راه ساختن زندگی اشرافی، حقوق دیگران را پایمال نمی نماید، بلکه به کمترین مقدار اکتفا کرده، و به سادگی زندگی خواهد کرد.از این رو پیروان آن حضرت نباید در زندگی، اسیر لباس و تشریفات و تجملات باشند، و پول واندیشه و وقت گرانبهای خود را، صرف خواسته های حیوانی و مدپرستی نمایند.بلکه به جای ولخرجی ها و بی بندوباری ها، برای رشد و سعادت خویش و دیگر انسانها بکوشند.
البته نظافت و پاکی تن و لباس در اسلام، اهمیت ویژه ای دارد که نباید از نظر دور داشت، و کاملا با ساده بودن زندگی، سازگار است.

بلوغ فکری در پر تو ظهور مهدی (ع)

امام باقر علیه السلام:
اذا قام قائمنا (ع) وضع یده علی رووس العباد فجمع بها عقو لهم و کملت احلامهم.
آنگاه که قائم ما ظهور کند، دست پر برکتش را بر سر مردم می نهد، پس اندیشه های آنان شکوفا شده و بشریت به بلوغ فکری و کمال منطقی خواهد رسید.
اصلاح جامعه و فرد منوط به اصلاح فرهنگ و اندیشه آنان است تا اندیشه و فرهنگ مردم به اوج کمال و رشد نرسد تلاشهای مربیان و راهنمایان اگر بی اثر نباشد بسیار کم اثر است.
و چون در دوران ظهورامام عصر (ع) باید انسان و جامعه اسلامی به کمال مطلوب برسد و جامعه ایده آل انسانی تحقیق یابد لازم است فکرها رشد یابد و به بلوغ برسد.
دست حیاط بخش ولی خدا اندیشه ها را چنین حیات و کمالی خواهد بخشید.
البته ممکن است این دست کنایه از گسترش فرهنگ و اندیشه اسلامی و پذیرش مردم نسبت به آن باشد که ثمره این تلاش متقابل رشد جامعه انسانی خواهد بود.

اسلام پیروز

امام باقر (ع):
ان الاسلام قد یظهره الله علی جمیع الادیان عند قیام القائم (ع):
آنگاه که قائم آل محمد (ع)ظهور کند، خدا اسلام بر تمام دین ها پیروز گرداند.
پیروزی کامل اسلام، در سر تا سر جهان و حکومت قرآن، هنگامه ظهور امام زمان خواهد بود.ولی این نوید، نباید مسلمانان را از وظیفه مهم خویش؛ امر به معروف و نهی از منکر، باز دارد و بگویند چون امام قائم (ع)قیام میکند، و اسلام پپیروز می شود دیگر برای ما وظیفه ای باقی نمانده است و حضرتش نابسامانی ها را خود سامان می دهد.این گفته، نشان روح سست و راحت طلب مردمی است که می خواهند بدین وسیله، وجدان مذهبی خویش را فریب دهند و از زیر بار مسوؤلیت تعهد اسلامی، شانه خالی کنند.مسلمانان در هر حال، باید به خاطر گسترش اسلام بکوشد و با ظلم و گناه پیکار کند.