فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

بیست گفتار از پیشوایان اسلام درباره امام زمان (ع)

در این فصل، متن روایتها و حدیثهای کوتاه را آورده ایم تا برای آنانکه می خواهند کلمات پیشوایان اسلام در قلب و فکرشان بدرخشد و حفظ نماید، آسان باشد. و نیز به ترجمه ساده و گاه توضیحی بسنده کرده ایم.

ظهور دولت مهدی (ع)حتمی است

پیامبراسلام (ص)
لو لم یبق من الدنیا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملاءها عدلا کما ملئت جورا.
اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند، خدا در همان روز از خاندان مرا برانگیزد که پهنه زمین را به عدل و داد به گستراند، همانگونه که از بیداد و ستم، پر شده باشد.
ظاهر شدن امام قائم (ع)در آخر زمان و تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس عدل و ایمانی، به اندازه ای قطعی و حتمی است که اگر مثلا از عمر دنیا یک روز باقی مانده باشد، باید این پیشگویی تحقق پذیرد، و حداقل بشر، یکی روز، شیرینی دادگری و امنیت و آسایش عمومی را بچشد و پرچم یکتا پرستی و انسانیت بر دنیا سایه اندازد، و بانگ توحید طنین افکند و هدف اصلی پیامبران که گسترش عدالت در میان توده ها است، در آن روز انجام یابد.
از این رو بنیان گذار عدالت عالم گیر، و به وجود آورنده حکومت واحد جهانی، فرزند پاک پیامبر اسلام است - که درود خدا برآنان - به پشتیبانی خدا، قیام خواهد کرد، و همه ضد مردمی ها را ریشه کن خواهد ساخت.

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

امام صادق (ع):
فی القائم سنه من موسی عمران، فقلت: و ما سنه موسی بن عمران؟
قال خفاء مولده و غیبته من قومه.
امام صادق (ع): در امام قائم (ع)نشانه ای از موسای پیامبر است. راوی گوید: عرض کردم نشانه موسی چیست؟حضرت فرمود: ولادت پنهانی او و ناپدید شدنش از بنی اسرائیل.
امام سجاد (ع):
فی القائم سنه من نوح و هو طول العمر:
در امام قائم نشانه ای از حضرت نوح می باشد، و آن طول عمر است.