فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

چگونگی اصلاح سر و صورت و ناخن گرفتن در ایام ماه قمری (695)

روز اول ماه کوتاهی عمر
روز دوم ماه حاجت روا گردد
روز سوم ماه سبب درازی مو باشد
روز چهارم ماه باعث غم و اندوه است
روز پنجم ماه باعث سرور و شادی است
روز ششم ماه باعث بلای ناگهانیست
روز هفتم ماه از بزرگان دولت یابد
روز هشتم ماه سبب بیماری است
روز نهم ماه باعث دردی شود
روز دهم ماه عزیز و محترم گردد
روز یازدهم ماه باعث اندوهست
روز دوازدهم ماه میان مردم باشکوه گردد
روز سیزدهم ماه با شخصی خصومت کند
روز چهاردهم ماه باعث شادی است
روز پانزدهم ماه باعث شادی است
روز شانزدهم ماه باعث دلتنگی است
روز هفدهم ماه میانه است
روز هیجدهم ماه باعث رنج و اندوه است
روز نوزدهم ماه توانگر شود
روز بیستم ماه باعث ایمنی از بلاست
روز بیست و یکم ماه دولت یابد
روز بیست و دوم ماه باعث بی پولیست
روز بیست و سوم ماه کارهایی اصلاح شود
روز بیست و چهارم ماه کارها اصلاح شود
روز بیست و پنجم ماه کارها به اصلاح آید
روز بیست و ششم ماه از بلا رها شود
روز بیست و هفتم ماه پشیمانی آورد
روز بیست و هشتم ماه بسیار بسیار بد است
روز بیست و نهم ماه از خلق بپرهیزد
روز سی ام ماه از بلیات ایمن باشد

چگونگی تعبیر خواب در شبهای ماه قمری (696)

شب اول ماه صحت ندارد
شب دوم ماه تعبیرش برعکس است
شب سوم ماه تعبیرش برعکس است
شب چهارم ماه با تعویق صحت دارد
شب پنجم ماه با تعویق صحت دارد
شب ششم ماه صحیح است
شب هفتم ماه صحیح است
شب هشتم ماه نیک است
شب نهم ماه نیک است
شب دهم ماه صحت ندارد
شب یازدهم ماه نیک است
شب دوازدهم ماه نیک است
شب سیزدهم ماه خیر و ضرر ندارد
شب چهاردهم ماه خیر و ضرر ندارد
شب پانزدهم ماه صحیح است
شب شانزدهم ماه با تعویق صحت دارد
شب هفدهم ماه با تعویق صحت دارد
شب هیجدهم ماه صحیح است
شب نوزدهم ماه صحیح است
شب بیستم ماه صحت ندارد
شب بیست و یکم ماه صحت ندارد
شب بیست و دوم ماه نیک است
شب بیست و سوم ماه نیک است
شب بیست و چهارم ماه تعبیرش برعکس است
شب بیست و پنجم ماه صحت ندارد
شب بیست و ششم ماه صحت ندارد
شب بیست و هفتم ماه صحیح است
شب بیست و هشتم ماه نیک است
شب بیست و نهم ماه صحت ندارد
شب سی ام ماه صحیح و موثر است

تعیین ساعات استخاره از قول امام صادق علیه السلام (697)

شنبه از صبح تا بامداد و از هنگام ظهر تا عصر
یکشنبه از صبح تا ظهر و بعد از عصر تا مغرب
دوشنبه از صبح تا طلوع آفتاب و از بامداد تا ظهر و بعد از عصر تا وقت خفتن
سه شنبه از بامداد تا ظهر و از عصر تا خفتن
چهارشنبه از صبح تا هنگام ظهر و از عصر تا خفتن
پنجشنبه از صبح تا طلوع آفتاب و از ظهر تا وقت عشاء
جمعه از صبح تا طلوع آفتاب و از زوال تا عصر و از مغرب تا عشاء
پایان

...................) Anotates (.................
1) بحارالانوار، ج 93، ص 300.
2) عرفان اسلامی.
3) مومن / 60.
4) انعام / 63 - 64.
5) فرقان / 77.
6) کافی، جلد 4، ص 210.
7) کافی، جلد 4، ص 211.
8) کافی، جلد 4، ص 212.
9) کافی، جلد 4، ص 213.
10) کافی، جلد 4، ص 214.
11) کافی، جلد 4، ص 215.
12) بحار، ج 86، ص 52، ختوم و اذکار، ج 1، ص 10.
13) سوره الصافات / 180 - 182.
14) کافی، ج 2، ص 496.
15) اصول کافی، ج 4، ص 299.
16) مستدرک الوسائل و دعائم الاسلام، مفاتیح الحاجات، ص 360.
17) مستدرک، مفاتیح الحاجات، ص 385. سنن النبی صلی الله علیه و آله، ص 320.
18) مفاتیح الحاجات، ص 386.
19) ختوم و اذکار، ج 1، ص 234.
20) همان
21) ختوم و اذکار، ج 1، ص 233.
22) ختوم و اذکار، ج 1، ص 84.
23) ثواب الاعمال، ص 35.
24) همان
25) کافی، جلد 4، ص 305.
26) کافی، جلد 4، ص 283.
27) ثواب الاعمال، ص 13.
28) ثواب الاعمال، ص 19.
29) کافی، جلد 4، ص 286.
30) کافی، جلد 4، ص 287.
31) بحار الانوار، ج 93، ص 206.
32) کافی، جلد 4، ص 287.
33) ثواب الاعمال، ص 21.
34) ثواب الاعمال، ص 25.
35) کافی، جلد 4، ص 289.
36) ثواب الاعمال، ص 23.
37) ثواب الاعمال، ص 29.

38) ثواب الاعمال، ص 31.
39) بحارالانوار، ج 93، ص 170.
40) اصول کافی، جلد 4، ص 290.
41) بحار الانوار، ج 93، ص 280.
42) بحار الانوار، ج 93، ص 277.
43) بحارالانوار، ج 93، ص 184.
44) بحارالانوار، ج 93، ص 187.
45) ختوم و اذکار، ج 1، ص 24.
46) ختوم و اذکار، ج 1، ص 84.
47) روم / 18.
48) ثواب الاعمال، ص 357.
49) سنن النبی، ص 342.
50) کتاب عقاید علامه مجلسی.
51) همان.
52) کتاب عقاید علامه مجلسی.
53) همان
54) همان.
55) همان.
56) همان
57) همان.
58) بحار، ج 87، ص 10.
59) بحار، ج 87، ص 20.
60) بحار، ج 87، ص 3، ثواب الاعمال.
61) بحار، ج 93، ص 207. ثواب الاعمال، ص 21.
62) بحار، ج 87، ص 1.
63) بحار، ج 87، ص 2، ثواب الاعمال، ص 23.
64) بحار، ج 87، ص 6.
65) بحار، ج 87، ص 7.
66) بحار، ج 87، ص 6.
67) همان.
68) بحارالانوار، ج 95، ص 355.
69) بحارالانوار، ج 95، ص 195.
70) تحف العقول، ص 217.
71) کافی، جلد 4، ص 375.
72) صحیفة الحسین، ص 137.
73) صحیفة الحسین، ص 154.
74) صحیفة الحسین، ص 158.
75) الزمر / 67.
76) موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، ص 850.
77) موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، ص 853.
78) موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، ص 854.
79) همان
80) همان
81) موسوعة لکلمات الامام الحسین علیه السلام، ص 864.
82) موسوعة لکلمات الامام الحسین علیه السلام، ص 884.
83) صحیفة الحسین، ص 153.
84) صهیفة الزهرا علیهاالسلام، ص 112.
85) الانبیاء / 69.
86) صحیفة الزهراء علیها السلام، ص 116.
87) صحیفة الزهراء علیها السلام، ص 120.
88) صحیفة الزهراء، ص 122.
89) صحیفة الزهراء علیها السلام، ص 126.
90) صحیفة الزهراء علیها السلام، ص 125.
91) صحیفة الزهراء، ص 128.
92) صحیفة الزهراء علیها السلام، ص 136.
93) صحیفة الزهراء علیهاالسلام، ص 144.
94) صحیفة الزهراء علیهاالسلام، ص 164.
95) صحیفة الزهراء علیهاالسلام، ص 165.
96) صحیفة الزهراء علیهاالسلام، ص 167.
97) همان
98) صحیفة الزهراء علیهاالسلام، ص 169.
99) صحیفة الکاظمیة، ص 37.
100) صحیفة الکاظمیة، ص 35.
101) صحیفة الکاظمیة، ص 45.
102) کافی، ج 4، ص 305.
103) ثواب الاعمال، ص 57.
104) صحیفة الکاظمیة، ص 65.
105) کافی، ج 4، ص 334.
106) اقبال الاعمال، ج 1، ص 65.
107) صحیفة الکاظمیة، ص 254. عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 76.
108) صحیفة الکاظمیة، ص 258. بحار، ج 94، ص 332.
109) بحارالانوار، ج 94، ص 314. صحیفة الکاظمیة، ص 266.
110) صحیفة الکاظمیة، ص 287.
111) انبیاء / 30.
112) ملک / 40.
113) بحارالانوار، ج 92، ص 42. صحیفة الکاظمیة، ص 355.
114) کافی، ج 4، ص 260 - صحیفة الکاظمیة، ص 357. طب الائمه، ص 18، بحار، ج 92، ص 54.
115) صحیفة الکاظمیة، ص 375. طب الائمة، ص 18. بحار، ج 92، ص 54.
116) صحیفة الکاظمیة، ص 375. طب الائمة، ص 118. بحار ج 92، ص 94.
117) صحیفة الکاظمیة، ص 335. بحار، ج 91، ص 94.
118) الصحیفة الکاظمیة، ص 377. طب الائمة، ص 69. بحار، ص 92، ص 76.
119) صحیفة الکاظمیة، ص 381. مکارم الاخلاق، ص 464. طب الائمة، ص 541.
120) صحیفة الکاظمیة، ص 381. مکارم الاخلاق، ص 371.
121) صحیفة الکاظمیة، ص 391. بحار، ج 91، ص 275.
122) کافی، ج 1، ص 305. صحیفة الکاظمیة، ص 49.
123) صحیفة الکاظمیة، ص 405. کافی، ج 2، ص 543.
124) کافی، ج 4، ص 321. صحیفة الکاظمیة، ص 405.
125) صحیفة الکاظمیة، ص 407. مکارم الاخلاق، ص 497.
126) حلیة المتقین، ص 516. صحیفة الکاظمیة، ص 407.
127) کافی، ج 4، ص 320، صحیفة الکاظمیة، ص 409.
128) صحیفة الکاظمیة، ص 408. ثواب الاعمال.
129) صحیفة الکاظمیة، ص 411. کافی، ج 2، ص 550.
130) صحیفة الکاظمیة، ص 411.
131) صحیفة الکاظمیة، ص 289.
132) کافی، ج 4، ص 346. صحیفة الکاظمیة، ص 291.
133) کافی، ج 4، ص 337. صحیفة الکاظمیة، ص 293.
134) صحیفة الکاظمیة، ص 297. بحار،ج 92، ص 161.
135) صحیفة الکاظمیة، ص 414.
136) صحیفة الکاظمیة، ص 417. مستدرک، ج 16، ص 278.
137) صحیفة الکاظمیة، ص 416. بحار، ج 48، ص 31.
138) کافی، ج 4، ص 370. صحیفة الرضا، ص 419.
139) صحیفة الرضا، ص 41. توحید صدوق، ص 137.
140) صحیفة الرضا، ص 83. عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 180.
141) صحیفة الرضا، ص 87. عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 182.
142) صحیفة الرضا، ص 97. بحار، ج 86، ص 162.
143) صحیفة الرضا، ص 105. عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 167.
144) صحیفة الرضا، ص 117. بحار، ج 95، ص 186.
145) صحیفة الرضا، ص 123. بحار، ج 93، ص 188.
146) صحیفة الرضا، ص 131. کافی، ج 3، ص 477. بحار، ج 91، ص 353.
147) صحیفة الرضا، ص 131. بحار، ص 91، ص 353.
148) صحیفة الرضا، ص 132، بحار، ج 91، ص 355.
149) صحیفة الرضا، ص 135. بحار، ج 91، ص 361.
150) صحیفة الرضا، ص 139. بحار، ج 94، ص 376.
151) صحیفة الرضا، ص 155. بحار، ج 94، ص 345.
152) دعاهائی که بر کاغذ می نویسند و به گردن یا بازو می بندند برای دفع چشم زخم و دفع بلا و آفت.
153) صحیفة الرضا، ص 159. بحار، ج 94، ص 343. عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 138.
154) صحیفة الرضا، ص 165، بحار، ج 95، ص 222.
155) صحیفة الرضا، ص 171. بحار، ج 95، ص 8.
156) صحیفة الرضا، ص 173، بحار، ج 95، ص 55.
157) صحیفة الرضا، ص 175.
158) زگیل
159) الواقعه / 1 - 6.
160) طه / 104 - 107.
161) صحیفة الرضا، ص 177. عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 50. بحار، ج 95، ص 97.
162) صحیفة الرضا، ص 179. بحار، ج 95، ص 99.
163) غده های سخت که در گردن و زیر گلو پیدا می شود و گاهی تبدیل به زخم و جراحت می گردد و از آن ها چرک می آید (فرهنگ فارسی عمید)

164) صحیفة الرضا، ص 179 کافی، ج 4، ص 346. بحار، ج 95، ص 100.
165) بحار، ج 95، ص 20. طب الامه، ص 98. صحیفة الرضا، 179.
166) صحیفة الرضا، ص 183. طب الائمه، ص 98. بحار، ج 95، ص 40.
167) صحیفة الرضا، ص 187. مکارم الاخلاق، ج 2، ص 286. بحار، ج 95، ص 129.
168) هفت ستاره در آسمان در جهت قطب شمالی که آن ها را دب اکبر هم می گویند و در دنباله آن هفت ستاره دیگر است که آن ها را دب اصغر می نامند. در فارسی هفت برادران هم گفته می شود. (فرهنگ فارسی عمید)
169) صحیفة الرضا، ص 187. مکارم الاخلاق، ج 2، ص 48. بحار، ج 95، ص 145.
170) انعام / 59.
171) صحیفة الرضا، ص 189، مکارم الاخلاق، ج 2، ص 232. بحار، ج 95، ص 123.
172) صحیفة الرضا، ص 205، بحار، ج 76، ص 171.
173) صحیفة الرضا، ص 207. بحار، ج 91، ص 259.
174) کافی، ج 4، ص 320.
175) همان
176) کافی، ج 4، ص 321.
177) صحیفة الرضا، ص 209.
178) صحیفةالرضا، ص 213.
179) کافی، ج 4، ص 333.
180) کافی، ج 4، ص 334. صحیفة الرضا، ص 213.
181) کافی، ج 4، ص 371 و 392. صحیفة الرضا، ص 214.
182) صحیفة الرضا، ص 215. اکمال الدین، ص 267. مصباح کفعمی، ص 306.
183) صحیفة الرضا، ص 243. بحار، ج 101، ص 133.
184) کافی، ج 4، ص 281.
185) کافی، ج 4، ص 282.
186) کافی، ج 4، ص 305.
187) کافی، ج 4، ص 294.
188) کافی، ج 4، ص 297.
189) کافی، ج 4، ص 299.
190) کافی، ج 4، ص 293.
191) کافی، ج 4، ص 301.
192) کافی، ج 4، ص 308.
193) کافی، ج 4، ص 308.
194) کافی، ج 4، ص 319.
195) کافی، ج 4، ص 332.
196) کافی، ج 4، ص 332.
197) کافی، ج 4، ص 332.
198) کافی، ج 4، ص 333.
199) کافی، ج 4، ص 336.
200) کافی، ج 4، ص 338.
201) کافی، ج 4، ص 306.
202) کافی، ج 4، ص 338.
203) کافی، ج 4، ص 339.
204) کافی، ج 4، ص 340.
205) کافی، ج 4، ص 342.
206) کافی، ج 4، ص 345.
207) حلیة المتقین، ص 517.
208) حلیة المتقین، ص 520.
209) حلیة المتقین، ص 523.
210) همان
211) همان
212) همان
213) کافی، ج 4، ص 345.
214) کافی، ج 4، ص 350.
215) کافی، ج 4، ص 352.
216) ورم دردناک رگهای مقعد که گاهی از آن خون می آید، بیشتر به واسطه یبوست مزمن یا نشستن زیاد به خصوص نشستن سر پا تولید می شود.
217) حلیة المتقین، ص 316.
218) یکی از بیماریهای اعصاب که غالبا در کمر بروز می کند و تا زانو و پا می رسد.
219) حلیة المتقین، ص 315.
220) مکارم الاخلاق، ص 406. ختوم و اذکار، ج 1، ص 119.
221) بلد الامین، ختوم و اذکار، ج 1، ص 119.
222) ختوم و اذکار، ج 2، ص 275. مجتنی، ص 28.
223) صحیفة کامله سجادیه، ص 73.
224) صحیفة کاملة سجادیه، ص 160.
225) صحیفة کامله سجادیة، ص 162.
226) مفاتیح الجنان، ص 186.
227) مفاتیح الجنان، ص 142.
228) مفاتیح الجنان، ص 367.
229) مفاتیح الجنان، ص 368.
230) نجم الثاقب، ص 758.
231) اصول کافی، ج 1، ص 337. نجم الثاقب، ص 777.
232) نجم الثاقب، ص 784. بحار ج 95. ص 326. کمال الدین، ج 2، ص 11.
233) نجم الثاقب، ص 741.
234) نجم الثاقب، ص 846. بحار، ج 86، ص 61.
235) دعای عهد در مفاتیح الجنان می باشد.
236) مفاتیح الجنان، ص 892.
237) نهج الفصاحة، ص 523.
238) همان
239) همان
240) نهج الصفاحة، ص 522.
241) نهج الفصاحة، ص 521.
242) سوره یونس / 57.
243) کافی، ج 4، ص 400.
244) کافی، ج 4، ص 408.
245) کافی، ج 4، ص 412.
246) کافی، ج 4، ص 413.
247) کافی، ج 4، ص 415.
248) بحار، ج 92، ص 176. عین الحیات، ج 2، ص 231. ثواب الاعمال، ص 221.
249) بحار، ج 92، ص 176. عین الحیات، ج 2، ص 231. کافی، ج 4، ص 427.
250) بحار، ج 92، ص 233. عین الحیات، ج 2، ص 233.
251) ثواب الاعمال، ص 221.
252) ثواب الاعمال، ص 221.
253) ختوم واذکار، ج 1، ص 117.
254) بحار، ج 92، ص 234. عین الحیات، ج 2، ص 233.
255) بحار، ج 92، ص 226. عین الحیات، ج 2، ص 235.
256) بحار، ج 92، ص 257. عین الحیات، ج 2، ص 235. کافی، ج 4، ص 429.
257) عین الحیات، ج 2، ص 235. اصول کافی، ج 4، ص 434.
258) عین الحیات، ج 2، ص 235. بحار، ج 92، ص 235.
259) مستدرک الوسائل، مفاتیح الحاجات.
260) ختوم واذکار، ج 1، ص 118. منهاج، ص 432.
261) ختوم و اذکار، ج 1، ص 119.
262) مفاتیح الحاجات.
263) بحار، ج 92، ص 265. عین الحیات، ج 2، ص 235. ثواب الاعمال، ص 221.
264) بحار، ج 92، ص 265. کافی، ج 4، ص 426.
265) بحار، ج 92، ص 266. عین الحیات، ج 2، ص 236. ثواب الاعمال، ص 223. کافی، ج 4،ص 427.
266) بحار، ج 92، ص 262. عین الحیات، ج 2، ص 236.
267) بحار، ج 95، ص 24. عین الحیات، ج 2، ص 236.
268) بحار، ج 92، ص 262. عین الحیات، ج 2، ص 236.
269) عین الحیات، ج 2، ص 237. بحار، ج 92، ص 262.
270) عین الحیات، ج 2، ص 237. بحار، ج 92، ص 263.
271) عین الحیات، ج 2، ص 237.
272) عین الحیات، ج 2، ص 238. بحار، ج 86 - ص 34.
273) عین الحیات، ج 2، ص 238. بحار، ج 86، ص 24.
274) آل عمران / 18.
275) آل عمران / 26.
276) عین الحیات، ج 2، ص 238.بحار، ج 92، ص 269. کافی، ج 4، ص 425.
277) آل عمران / 83.
278) عین الحیات، ج 2، ص 239.
279) آل عمران / 83.
280) کافی، ج 4، ص 432.
281) کافی، ج 4، ص 432.
282) عین الحیات، ج 2، ص 239. بحار، ج 92، ص 273. ثواب الاعمال، ص 223.
283) همان
284) عین الحیات، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 275. ثواب الاعمال، ص 225. کافی، ج 4، ص 428.
285) عین الحیات، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 274. ثواب الاعمال، ص 225.
286) عین الحیات، ج 2، ص 240. بحار، ج 92، ص 274.
287) بحار، ج 92، ص 275. عین الحیات، ج 2، ص 240.
288) بحار، ج 92، ص 276. عین الحیات، ج 2، ص 240. ثواب الاعمال، ص 225.
289) اعراف / 196.
290) زمر / 67.
291) کافی، ج 4، ص 431.
292) اعراف / 54.
293) کافی، ج 4، ص 433.
294) بحار، ج 92، ص 277. ثواب الاعمال، ص 225. عین الحیات، ج 2، ص 243.
295) توبه / 128 و 129.
296) کافی، ج 4، ص 432. عین الحیات، ج 2، ص 241.
297) بحار، ج 92، ص 278. ثواب الاعمال، ص 225. عین الحیات، ج 2، ص 243.
298) بحار، ج 92، ص 278. عین الحیات، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال، ص 227.
299) هود / 41.
300) زمر / 67.
301) عین الحیات، ج 2، ص 244.
302) بحار، ج 92، ص 279. ثواب الاعمال، ص 227. عین الحیات، ج 2، ص 244.
303) بحار، ج 92، ص 280. عین الحیات، ج 2، ص 244. ثواب الاعمال، ص 227.
304) رعد / 31.
305) ختوم و اذکار، ج 1، ص 140.
306) بحار، ج 92، ص 280. عین الحیات، ج 2، ص 244. ثواب الاعمال، ص 227.
307) بحار، ج 92، ص 281. عین الحیات، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال، ص 229.
308) بحار، ج 92، ص 281. عین الحیات، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال، ص 229. کافی، ج 4، ص 426.
309) مسبحات که اول آن سبح یا یسبح است هفت سوره است: سوره اسری، سوره حدید، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه، سوره تغابن، سوره اعلی.
310) کافی، ج 4، ص 426.
311) سردرد، درد سر.
312) اسرا / 42.
313) نساء / 61.
314) بحار، ج 95، ص 58. عین الحیات، ج 2، ص 245.
315) اسرا / 111 و 110.
316) کافی، ج 4، ص 433.
317) بحار، ج 95، ص 139. ختوم و اذکار، ج 2، ص 336.
318) بحار، ج 92، ص 282. عین الحیات، ج 2، ص 245. ثواب الاعمال، ص 229.
319) بحار، ج 92، ص 283. عین الحیات، ج 2، ص 245.
320) عین الحیات، ج 2، ص 246. فروغ کافی، ج 3، ص 429.
321) کهف / 110.
322) ثواب الاعمال، ص 229.
323) بحار، ج 92، ص 282. عین الحیات، ج 2، ص 246.
324) کافی، ج 2، ص 315.
325) بحار، ج 92، ص 284. عین الحیات، ج 2، ص 246. ثواب الاعمال، ص 231.
326) همان
327) بحار، ج 92، ص 285. عین الحیات، ج 2، ص 247. ثواب الاعمال، ص 231.
328) همان
329) بحار، ج 92، ص 285. عین الحیات، ج 2، 247. ثواب الاعمال، ص 233.
330) بحار، ج 92، ص 286. عین الحیات، ج 2، ص 247. ثواب الاعمال، ص 233.
331) عین الحیات، ج 2، ص 247. بحار، ج 95، ص 89.
332) نور / 40.
333) کافی، ج 4، ص 433.
334) بحار، ج 92، ص 286. عین الحیات، ج 2، ص 248. ثواب الاعمال، ص 233.
335) ثواب الاعمال، ص 233. بحار، ج 92، ص 286. عین الحیات، ج 2، ص 248.
336) بحار، ج 92، ص 287. عین الحیات، ج 2، ص 248. ثواب الاعمال، ص 235.
337) همان

338) بحار، ج 92، ص 287. عین الحیات، ج 2، ص 249. ثواب الاعمال، ص 235.
339) ثواب الاعمال، ص 235 - بحار ج 92 ص 288 - عین الحیات، ج 2، ص 249.
340) بحار، ج 92، ص 288. عین الحیات، ج 2، ص 249. ثواب الاعمال، ص 237.
341) فاطر / 41.
342) عین الحیات، ج 2، ص 249. نورالثقلین، ج 4، ص 386.
343) فاطر / 41.
344) بحار، ج 91، ص 51. عین الحیات، ج 2، ص 249.
345) بحار، ج 92، ص 288. عین الحیات، ج 2، ص 250. ثواب الاعمال، ص 237.
346) بحار، ج 92، ص 289. عین الحیات، ج 2، ص 251. ثواب الاعمال، ص 239.
347) بحار، ج 95، ص 82 عین الحیات، ج 2، ص 251.
348) بحار، ج 95، ص 80، عین الحیات، ج 2، ص 251.
349) کافی، ج 4، ص 432.
350) بحار، ج 92، ص 296. عین الحیات، ج 2، ص 252. ثواب الاعمال، ص 239.
351) عین الحیات، ج 2، ص 252 - فروغ کافی ج 3، ص 126.
352) الصافات / 81 تا 79.
353) عین الحیات، ج 2، ص 252. نورالثقلین، ج 4، ص 405.
354) الصافات، / 182 تا 180.
355) عین الحیات، ج 2، ص 253. نورالثقلین، ج 4، ص 441.
356) کافی، ج 2، ص 496. عین الحیات، ج 2، ص 253.
357) بحار، ج 92، ص 297. عین الحیات، ج 2، ص 253. ثواب الاعمال، ص 241.
358) همان
359) همان
360) بحار، ج 92، ص 298. عین الحیات، ج 2، ص 254. ثواب الاعمال، ص 243.
361) همان
362) همان
363) بحار، ج 92، ص 299. عین الحیات، ج 2، ص 255. ثواب الاعمال، ص 245.
364) عین الحیات، ج 2، ص 255. نورالثقلین، ج 4، ص 620.
365) بحار، ج 92، ص 301. عین الحیات، ج 2، ص 255. ثواب الاعمال، ص 245.
366) همان.
367) بحار، ج 92، ص 301. عین الحیات، ج 2، ص 255. ثواب الاعمال، ص 245.
368) بحار، ج 92، ص 303. عین الحیات، ج 2، ص 256. ثواب الاعمال، ص 247.
369) همان

370) بحار، ج 92، ص 303. عین الحیات، ج 2، ص 256. ثواب الاعمال، ص 247.
371) بحار، ج 92، ص 304. عین الحیات، ج 2، ص 257. ثواب الاعمال، ص 247.
372) بحار، ج 92، ص 304، عین الحیات، ج 2، ص 257. ثواب الاعمال، ص 249.
373) همان
374) بحار، ج 92، ص 305. عین الحیات، ج 2، ص 257. ثواب الاعمال، ص 249.
375) سوره قمر.
376) شتر ماده.
377) عین الحیات، ج 2، ص 257 - ثواب الاعمال، ص 249. بحار، ج 92، ص 305.
378) بحار، ج 92، ص 306. عین الحیات، ج 2، ص 258. ثواب الاعمال، ص 249.
379) بحار، ج 92، ص 306. عین الحیات، ج 2، ص 258.
380) بحار، ج 92، ص 306.عین الحیات، ج 2، ص 258. ثواب الاعمال، ص 251.
381) همان
382) بحار، ج 92، ص 307 - عین الحیات، ج 2، ص 258.
383) بحار، ج 87، ص 108. عین الحیات، ج 2، ص 259.
384) بحار، ج 92، ص 307. عین الحیات ج 2، ص 259 - ثواب الاعمال ص 251.
385) ختوم و اذکار، ج 1، ص 166. مجمع 29، کشف الایات.
386) ختوم و اذکار، ج 1، ص 167. مجمع 31.
387) مجمع 223، دستورات زندگی.
388) بحار، ج 92، ص 307. عین الحیات، ج 2، ص 259. ثواب الاعمال، ص 253.
389) بحار، ج 92، ص 308. عین الحیات، ج 2، ص 260. ثواب الاعمال، ص 253.
390) بحار، ج 92، ص 310. عین الحیات، ج 2، ص 260. ثواب الاعمال، ص 253.
391) بحار، ج 92، ص 310. عین الحیات، ج 2، ص 260. ثواب الاعمال، ص 253.
392) بحار، ج 92، ص 311. عین الحیات، ج 2، ص 260. ثواب الاعمال، ص 255.
393) بحار، ج 92، ص 312. عین الحیات، ج 2، ص 260. ثواب الاعمال، ص 255.
394) بحار، ج 92، ص 312. عین الحیات، ج 2، ص 261. ثواب الاعمال، ص 255.
395) بحار، ج 92، ص 313. عین الحیات، ج 2، ص 261. ثواب الاعمال، ص 255.
396) کافی، ج 2، ص 633. عین الحیات، ج 2، ص 261.
397) بحار، ج 92، ص 316. عین الحیات، ص 262. ثواب الاعمال، ص 257.
398) بحار، ج 92، ص 317. عین الحیات، ج 2، ص 262. ثواب الاعمال، ص 257.
399) همان
400) بحار، ج 92، ص 317. عین الحیات، ج 2، ص 262. ثواب الاعمال، ص 257.
401) بحار، ج 92، ص 318. عین الحیات، ج 2، ص 263. ثواب الاعمال، ص 259.
402) بحار، ج 92، ص 318. عین الحیات، ج 2، ص 263.
403) ختوم و اذکار، ج 1، ص 175.
404) بحار، ج 92، ص 318. عین الحیات، ج 2، ص 263. ثواب الاعمال، ص 259.
405) بحار، ج 92، ص 319. عین الحیات، ج 2، ص 263. ثواب الاعمال، ص 259.
406) بحار، ج 92، ص 319. عین الحیات، ج 2، ص 263. ثواب الاعمال، ص 261.
407) عین الحیات، ج 2، ص 264. نورالثقلین، ج 5، ص 467.
408) عین الحیات، ج 2، ص 246. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 182.
409) بحار، ج 92، ص 319. عین الحیات، ج 2، ص 264. ثواب الاعمال، ص 261.
410) بحار، ج 92، ص 320. عین الحیات، ج 2، ص 264. ثواب الاعمال، ص 261.
411) بحار، ج 92، ص 320. عین الحیات، ج 2، ص 264. ثواب الاعمال، ص 261.
412) همان
413) بحار، ج 92، ص 321. عین الحیات، ج 2، ص 265. ثواب الاعمال، ص 263.
414) بحار ج 92، ص 322 - عین الحیات ج 2، ص 265.
415) بحار، ج 92، ص 322. عین الحیات، ج 2، ص 265. ثواب الاعمال، ص 263.
416) بحار، ج 92، ص 323. عین الحیات، ج 2، ص 265. ثواب الاعمال، ص 263.
417) بحار، ج 92، ص 323. عین الحیات، ج 2، ص 266. ثواب الاعمال، ص 265.
418) همان
419) بحار، ج 92، ص 324. عین الحیات، ج 2، ص 266. ثواب الاعمال، ص 265.
420) ختوم و اذکار،ج 1، ص 181. مکارم الاخلاق، ص 405.
421) بحار، ج 92، ص 326. عین الحیات، ج 2، ص 266. ثواب الاعمال، ص 265.
422) بحار، ج 92، ص 326. عین الحیات، ج 2، ص 267. ثواب الاعمال، ص 267.
423) بحار، ج 92، ص 327. عین الحیات، ج 2، ص 267. ثواب الاعمال، ص 267. کافی، ج 4، ص 427.
424) بحار، ج 92، ص 327. عین الحیات، ج 2، ص 267. ثواب الاعمال، ص 267.
425) عین الحیات، ج 2، ص 267. نورالثقلین، ج 5، ص 615.
426) بحار، ج 92، ص 327. عین الحیات، ج 2، ص 268.
427) عین الحیات، ج 2، ص 268. مصباج شیخ طوسی، ص 571.
428) عین الحیات، ج 2، ص 268. مصباح شیخ طوسی، ص 571.
429) بحار، ج 91، ص 383. عین الحیات، ج 2، ص 268.
430) عین الحیات، ج 2، ص 268 - عیون اخبار الرضا ج 1، ص 245.
431) بحار، ج 91، ص 387. عین الحیات، ج 2، ص 269.
432) بحار، ج 92، ص 329. عین الحیات، ج 2، ص 269.
433) کافی، ج 4، ص 430. عین الحیات، ج 2، ص 269.
434) بحار، ج 104، ص 86. عین الحیات، ج 2، ص 269.
435) بحار، ج 85، ص 31. عین الحیات، ج 2، ص 271.

436) بحار، ج 92، ص 332. عین الحیات، ج 2، ص 272. ثواب الاعمال، ص 267.
437) کافی، ج 4، ص 434. عین الحیات، ج 2، ص 272. ثواب الاعمال، ص 267.
438) بحار، ج 92 ص 333 - عین الحیات ج 2، ص 273.
439) بحار، ج 92، ص 335 - عین الحیات ج 2، ص 273 - ثواب الاعمال ص 269.
440) همان
441) بحار، ج 92، ص 336. عین الحیات، ج 2، ص 273. ثواب الاعمال، ص 269.
442) بحار، ج 92، ص 336. کافی، ج 4، ص 429. عین الحیات، ج 2، ص 273. ثواب الاعمال، ص 269.
443) بحار، ج 92، ص 336. عین الحیات، ج 2، ص 274. ثواب الاعمال، ص 271.
444) همان

445) بحار، ج 92، ص 337. عین الحیات، ج 2، ص 274. ثواب الاعمال، ص 271.
446) همان
447) بحار، ج 92، ص 338. عین الحیات، ج 2، ص 275. ثواب الاعمال، ص 273.
448) ثواب الاعمال، بحار، ج 92، ص 338. عین الحیات، ج 2، ص 275.
449) بحار، ج 92، ص 340. ثواب الاعمال، ص 273. عین الحیات، ج 2، ص 275.
450) کافی، ج 4، ص 427. عین الحیات، ج 2، ص 275.
451) کافی، ج 4، ص 434. عین الحیات، ج 2، ص 275.
452) بحار، ج 92، ص 339. عین الحیات، ج 2، ص 276.
453) فروغ کافی، ج 3، ص 316.
454) بحار، ج 92، ص 343. عین الحیات، ج 2، ص 276. ثواب الاعمال، ص 273.
455) بحار، ج 92، ص 344. ثواب الاعمال، ص 275. عین الحیات، ج 2، ص 277.
456) کافی، ج 4، ص 425. عین الحیات، ج 2، ص 277.
457) کافی، ج 4،ص 429. بحار، ج 92، ص 346. عین الحیات، ج 2، ص 277. ثواب الاعمال، ص 275.
458) کافی، ج 4، ص 426، عین الحیات، ج 2، ص 277 - ثواب الاعمال، ص 275.
459) بحار، ج 92، ص 351. عین الحیات، ج 2، ص 278. کافی، ج 4، ص 431.
460) کافی، ج 4، ص 428. بحار، ج 92، ص 344. عین الحیات، ج 2، ص 278. ثواب الاعمال، ص 513.
461) ثواب الاعمال، ص 511. بحار، ج 92، ص 344. عین الحیات، ج 2، ص 278.
462) ثواب الاعمال، ص 511. عین الحیات، ج 2، ص 278. بحار، ج 92، ص 345.
463) ثواب الاعمال، ص 511
464) بحار، ج 92، ص 345. عین الحیات، ج 2، ص 278. ثواب الاعمال، ص 275. کافی، ج 4، ص 428.
465) بحار، ج 92، ص 349. عین الحیات، ج 2، ص 279. ثواب الاعمال، ص 277.
466) همان
467) بحار، ج 92، ص 351. عین الحیات، ج 2، ص 279.
468) بحار، ج 92، ص 348 - عین الحیات، ج 2، ص 279.
469) عین الحیات، ج 2، ص 280. مکارم الاخلاق، ص 393.
470) سورة الناس و سورة الفلق.
471) بحار، ج 92، ص 363. عین الحیات، ج 2، ص 280.
472) سردرد.
473) بحار، ج 95، ص 129. و ج 92، ص 364. عین الحیات، ج 2، ص 280.
474) کافی، ج 4، ص 430. عین الحیات، ج 2، ص 280.
475) بحار، ج 92، ص 364. عین الحیات، ج 2، ص 281. ثواب الاعمال، ص 279.
476) اعراف / 54.
477) بحار، ج 90. ص 62. عین الحیات، ج 2، ص 281. ثواب الاعمال، ص 83، مجمع البحرین.
478) داروئی بسیار خوشبو که در طب قدیم بکار می رفته و او ترکیب مشک و عنبر و حصی لبان حسن لبه و روغن بان می ساختند و برای تقویت دماغ و قلب و تسکین صداع و لقوه به کار می بردند.
479) بحار، ج 63، ص 25. عین الحیات، ج 2، ص 281.
480) همان
481) بحار، ج 87، ص 174. عین الحیات، ج 2، ص 282.
482) مفاتیح الحاجات، لب اللباب، قطب راوندی.
483) ثواب الاعمال، ص 331.
484) ثواب الاعمال، ص 331. کافی، ج 4، ص 249.
485) ثواب الاعمال، ص 337. صحیفة الکاظمیه، ص 54.
486) ثواب الاعمال، ص 341. کافی، ج 4، ص 250.
487) ختوم و اذکار، ج 1، ص 48. بحار، ج 94. ص 55.
488) ثواب الاعمال، ص 83 و 239.
489) ثواب الاعمال، ص 75.
490) کافی ج 4، ص 247 و 250.
491) کافی، ج 4، ص 248.
492) کافی، ج 4، ص 248. ثواب الاعمال، ص 337.
493) کافی، ج 4، ص 249.
494) کافی، ج 4، ص 251.
495) همان.
496) کافی، ج 4، ص 252. ثواب الاعمال، ص 333.
497) کافی، ج 4، ص 252.
498) کافی، ج 4، ص 252. ثواب الاعمال، ص 333.
499) کافی، ج 4، ص 252.
500) کافی، ج 4، ص 253.
501) ثواب الاعمال، ص 231.
502) ثواب الاعمال، ص 333.
503) ثواب الاعمال، ص 333.
504) ثواب الاعمال، ص 335.
505) ثواب الاعمال، ص 335. بحار، ج 86. ص 97.
506) ثواب الاعمال، ص 335.
507) ختوم و اذکار، ج 2، ص 253. المخازن، ج 1، ص 327. کتاب اسرار عدد چهل. حسن آشتیانی.
508) المخازن، ص 430. کتاب اسرار عدد چهل.
509) المخازن، ص 380. گوهر شب چراغ. جواهر مکنونه.
510) المخازن، ص 68. کتاب اسرار عدد چهل.
511) ختوم واذکار، ج 1، ص 169.
512) ختوم و اذکار، ج 1، ص 25. گوهر شب چراغ.
513) ختوم و اذکار، ج 1، ص 120.
514) گنجینة دانشمندان، ح 4. رویاهای صادقانه، موسی خسروی.
515) گوهر شب چراغ. جواهر مکنونه.
516) همان

517) گوهر شب چراغ، جواهر مکنونه.
518) همان
519) همان
520) همان
521) گوهر شب چراغ. جواهر مکنونه.
522) همان
523) همان
524) گوهر شب چراغ. جواهر مکنونه.
525) بحار، ج 95. ص 362. ختوم و اذکار، ج 2، ص 262.
526) گوهر شب چراغ. جواهر مکنونه.
527) گوهر شب چراغ، جواهر مکنونه.
528) همان
529) همان
530) همان
531) گوهر شب چراغ. جواهر مکنونه.
532) گوهر شب چراغ، جواهر مکنونه.
533) گوهر شب چراغ، جواهر مکنونه.
534) همان
535) حفظ کردن و دریافتن.
536) سیر و سلوک بانوامین
537) سیر و سلوک بانوامین.
538) از صفحه 190 تا 208، سیر و سلوک بانوامین.
539) سیر و سلوک بانو امین.

540) مصباح کفعمی. جناب الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
541) جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
542) سیر و سلوک بانو امین.
543) مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
544) مقصود از حروف مکتوبه، همان حروفی است که نوشته می شود، مثل آن که الله چهار حرف است یک الف و دو لام و یک هاء و آن به حروف ابجد شصت و شش است.
545) مقصود از حروف مبسوطه آن حروفی است که هر یک بتنهایی تلفظ می گردد. مثل آن که در الله الف به سه حرف گفته می شود الف و لام و فاء و هم چنین لام به سه حرف لام و الف و میم و به همین قیاس باقی حروف، و اگر به حروف ابجد حساب شود عدد خیلی زیادتر می شود.
546) سیرو سلوک بانوامین.
547) همان.
548) جنات الخلود، سیر و سلوک بانو امین.
549) سیر و سلوک بانو امین.
550) جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
551) مصباح کفعمی. جنات الخلود. سیرو سلوک بانو امین.
552) جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
553) همان.
554) سیر و سلوک بانو امین.
555) جنات الخلود. سیر و سلوک بانوامین.
556) مصباح کفعمی. جناب الخلود، سیر و سلوک بانو امین.
557) مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
558) سیرو سلوک بانوامین.
559) جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
560) سیر و سلوک بانو امین.
561) سیر و سلوک بانو امین.
562) مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
563) جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
564) مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
565) مصباح کفعمی، سیرو سلوک بانو امین.
566) همان
567) همان
568) جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
569) مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
570) همان
571) جنات الخلود. سیر و سلوک بانوامین.
572) سیرو سلوک بانو امین.
573) مصباح کفعمی، سیر و سلوک بانوامین.
574) جنات الخلود، سیر و سلوک بانو امین.
575) مصباح کفعمی. سیر وسلوک بانو امین.
576) جنات الخلود. سیر و سلوک بانو امین.
577) مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
578) همان
579) سیر و سلوک بانو امین.
580) مصباح کفعمی. سیرو سلوک بانو امین.
581) سیر و سلوک بانو امین.
582) جنات الخلود. سیر وسلوک بانو امین.
583) سیر و سلوک بانو امین.
584) همان
585) مصباح کفعمی. سیر و سلوک بانو امین.
586) همان.
587) نهج الفصاحة.
588) همان
589) همان
590) همان

591) نهج الفصالحة
592) همان
593) همان
594) همان
595) همان
596) همان.
597) همان
598) همان.
599) همان
600) همان.
601) همان.
602) نهج الفصاحة
603) همان.
604) همان.
605) همان
606) همان.
607) همان
608) همان.
609) همان.
610) همان.
611) همان
612) همان.
613) نهج الفصاحة
614) همان
615) همان
616) همان.
617) همان.
618) همان
619) همان
620) همان
621) همان
622) همان
623) همان

624) نهج الفصاحة

625) همان
626) همان
627) همان.
628) همان
629) همان.
630) طب النبی، ص 4. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 56.
631) طب النبی، ص 5. دستورات طبی از نظراسلام، ص 52.
632) طب النبی، ص 5. دستورات طبی از نظر اسلام. ص 118. وسائل الشیعه، ج 17، ص 14.
633) خصال صدوق، ص 199. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 68. وسائل الشیعه، ج 17. ص 184.
634) خصال صدوق، ص 245. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 71. حلیة المتقین، ص 218.
635) خصال صدوق، ص 95. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 73.
636) خصال صدوق، ص 270. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 77. حلیة المتقین، ص 51.
637) خصال صدوق، ص 316. دستورات طبی از نظر اسلام. ص 88.
638) دستورات طبی از نظر اسلام، ص 99.
639) سفینة البحار، ج 2، ص 198. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 103.
640) سفینة البحار، ج 2، ص 280. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 104.
641) سفینة البحار، ج 2، ص 371. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 105.
642) مکارم الاخلاق، ص 88. دستورات طبی از نظراسلام، ص 108.
643) مکارم الاخلاق، ص 43. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 113.
644) وسائل الشیعه، ج 17، ص 128. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 131.
645) مکارم الاخلاق، ص 85. وسائل الشیعه، ج 1، ص 361. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 145.
646) وسائل الشیعه، ج 1، ص 408. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 149.
647) حلیة المتقین، ص 55.
648) وسائل الشیعه، ج 1، ص 392. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 148.
649) وسائل الشیعه، ج 2، ص 433. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 151.
650) مکارم الاخلاق، ص 192. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 174.
651) طب النبی، دستورات طبی از نظر اسلام، ص 177.
652) سفینة البحار، ج 1، ص 139. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 204.
653) سفینة البحار، ج 1، ص 181. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 204.
654) سفینة البحار، ج 1، دستورات طبی از نظر اسلام، ص 205.
655) سفینة البحار، ج 1، دستورات طبی از نظر اسلام، ص 205.
656) لآلی الاخبار، ج 3، ص 251. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 213.
657) لآلی الاخبار، ج 3، ص 251. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 214.
658) همان
659) مکارم الاخلاق، ص 60. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 218.
660) مکارم الاخلاق، ص 65. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 218.
661) بحار، ج 14. دستورات طبی از نظر اسلام، ص 215.
662) سنن النبی صلی الله علیه و آله، ص 218.
663) سنن النبی، ص 218. المستدرک، ج 1، ص 85. دعوات قطب راوندی.
664) سنن النبی، ص 215.
665) سنن النبی، ص 327.
666) همان.
667) الشوری / 30.
668) به نظر چنان می رسد که مراد از لبن در این جا شیر نباشد، بلکه ماست یا دوغ باشد، زیرا اعراب غالبا به شیر حلیب می گویند.
669) صافات / 79 - 81.
670) احادیث بخش دوم، نقل از کتاب تحف العقول.
671) طب الرضا.
672) اخلاط اربعه: دراصطلاح قدما: خون، صفرا، سودا، بلغم.
673) طب الرضا.
674) همان.
675) طب الرضا.
676) همان
677) همان
678) طب الرضا.
679) انگور خشک شده، مویز، کشمش.
680) طب الرضا

681) آرد نخودچی که با قهوه و شکر یا قند کوبیده مخلوط می کنند و بیشتر در سوگواریها می خورند.
682) نوعی آش که از گوشت پخته له شده و گندم پخته نرم شده درست می کنند، در فارسی آن را حلیم می گویند.
683) نوعی ریحان.
684) احادیث بخش چهارم، نقل از کتاب حلیة المتقین.
685) کتاب الدروع الواقیة من الاخطار. مفاتیح الحاجات.
686) طب الرضا
687) ماه آزار تقریبا یک هفته به عید نوروز مانده داخل می شود.
688) خون گرفتن از بدن.
689) بوی خوش.
690) پرنده ای شبیه کبک.
691) نسخه دیگر، نزول می یابد.
692) ختوم و اذکار، ج 1، ص 424.
693) فرهنگ عمید، ص 64. ختوم و اذکار، ج 1، ص 380.
694) ختوم و اذکار، ج 2، ص 245.
695) ختوم و اذکار، ج 1، ص 423.
696) ختوم و اذکار، ج 1، ص 429.
697) ختوم و اذکار، ج 1، ص 422. مفاتیح الجنان، ص 377.