فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

حروف ابجد کبیر(693)

الف 1 ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ایام نحس در طول سال قمری، از شروع به کارها پرهیز شود

ماه محرم روز بیست و دوم
ماه صفر روز دهم
ماه ربیع الاول روز چهارم
ماه ربیع الثانی روز بیست و هشتم
ماه جمادی الاول روز بیست و هشتم
ماه جمادی الثانی روز دوازدهم
ماه رجب المرجب روز بیست و ششم
ماه شعبان المعظم روز دوازدهم
ماه مبارک رمضان روز بیست و چهارم
ماه شوال روز دوم
ماه ذوالقعده روز بیست و هشتم
ماه ذوالحجه روز هشتم
از امام صادق علیه السلام منقول است: در سال دوازده روز نحس است، از شروع به کارها پرهیز شود. (694)

چگونگی اصلاح سر و صورت و ناخن گرفتن در ایام ماه قمری (695)

روز اول ماه کوتاهی عمر
روز دوم ماه حاجت روا گردد
روز سوم ماه سبب درازی مو باشد
روز چهارم ماه باعث غم و اندوه است
روز پنجم ماه باعث سرور و شادی است
روز ششم ماه باعث بلای ناگهانیست
روز هفتم ماه از بزرگان دولت یابد
روز هشتم ماه سبب بیماری است
روز نهم ماه باعث دردی شود
روز دهم ماه عزیز و محترم گردد
روز یازدهم ماه باعث اندوهست
روز دوازدهم ماه میان مردم باشکوه گردد
روز سیزدهم ماه با شخصی خصومت کند
روز چهاردهم ماه باعث شادی است
روز پانزدهم ماه باعث شادی است
روز شانزدهم ماه باعث دلتنگی است
روز هفدهم ماه میانه است
روز هیجدهم ماه باعث رنج و اندوه است
روز نوزدهم ماه توانگر شود
روز بیستم ماه باعث ایمنی از بلاست
روز بیست و یکم ماه دولت یابد
روز بیست و دوم ماه باعث بی پولیست
روز بیست و سوم ماه کارهایی اصلاح شود
روز بیست و چهارم ماه کارها اصلاح شود
روز بیست و پنجم ماه کارها به اصلاح آید
روز بیست و ششم ماه از بلا رها شود
روز بیست و هفتم ماه پشیمانی آورد
روز بیست و هشتم ماه بسیار بسیار بد است
روز بیست و نهم ماه از خلق بپرهیزد
روز سی ام ماه از بلیات ایمن باشد