فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه شباط

شباط بیست و هشت روز است. بادها در آن مختلف می شود و باران زیاد می بارد. گیاه و علف سر از زمین بیرون می آورد. آب در شاخه های درختان جاری می شود. خوردن سیر و گوشت پرندگان و شکار و میوه های خشک شده سودمند است. جماع و حرکت و فعالیت و کار در این ماه بسیار نیکو است.

اوقات بریدن و پوشیدن (692)

شنبه درازی عمر
یکشنبه پشیمانی
دوشنبه مبارکست
سه شنبه نامبارکست
چهارشنبه مبارکست
پنجشنبه مبارکست
جمعه زیادی دولت

حروف ابجد کبیر(693)

الف 1 ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000