فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه کانون آخر

کانون آخر سی و یک روز است. در این ماه غلبه بلغم تقویت می شود و شایسته است، ناشتا آب گرم بنوشیم. جماع در آن پسندیده است. سبزیهای گرم مانند کرفس و تره تیزک و کارو در آن ماه برای احشاء و اعضای درون شکم مفید است. اول روز به حمام رفتن و ماساژ بدن به روغن حیزی و آن چه با آن مناسبت دارد سودمند است. از شیرینی و خوردن ماهی تازه با ماست باید دوری جست.

ماه شباط

شباط بیست و هشت روز است. بادها در آن مختلف می شود و باران زیاد می بارد. گیاه و علف سر از زمین بیرون می آورد. آب در شاخه های درختان جاری می شود. خوردن سیر و گوشت پرندگان و شکار و میوه های خشک شده سودمند است. جماع و حرکت و فعالیت و کار در این ماه بسیار نیکو است.

اوقات بریدن و پوشیدن (692)

شنبه درازی عمر
یکشنبه پشیمانی
دوشنبه مبارکست
سه شنبه نامبارکست
چهارشنبه مبارکست
پنجشنبه مبارکست
جمعه زیادی دولت