فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

فصل زمستان: ماه کانون اول، ماه کانون آخر، ماه شباط

ماه کانون اول

کانون اول سی و یک روز است. در آن ماه بادهای تند شدید شود. سرمای هوا زیاد می گردد. هر چه در تشرین آخر ذکر شد، در این ماه نیز نافع است. از خوردن خوراکیهای سرد باید حذر کرد. از حجامت و فصدپرهیز نمود. غذاهای گرم بالقوه یا بالفعل باید استعمال کرد.

ماه کانون آخر

کانون آخر سی و یک روز است. در این ماه غلبه بلغم تقویت می شود و شایسته است، ناشتا آب گرم بنوشیم. جماع در آن پسندیده است. سبزیهای گرم مانند کرفس و تره تیزک و کارو در آن ماه برای احشاء و اعضای درون شکم مفید است. اول روز به حمام رفتن و ماساژ بدن به روغن حیزی و آن چه با آن مناسبت دارد سودمند است. از شیرینی و خوردن ماهی تازه با ماست باید دوری جست.