فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه تشرین آخر

تشرین آخر سی روز است. در این ماه، باران درشت قطره از نزول باز میماند، (691) در آن از نوشیدن آب هنگام شب نهی شده، از دخول حمام و جماع باید کم کرد، در اول هر صبح جرعه ای از آب گرم نوشیدن مصلحت است. از خوردن سبزیهائی مانند کرفس و نعناع و تره تیزک باید اجتناب کرد.

فصل زمستان: ماه کانون اول، ماه کانون آخر، ماه شباط

ماه کانون اول

کانون اول سی و یک روز است. در آن ماه بادهای تند شدید شود. سرمای هوا زیاد می گردد. هر چه در تشرین آخر ذکر شد، در این ماه نیز نافع است. از خوردن خوراکیهای سرد باید حذر کرد. از حجامت و فصدپرهیز نمود. غذاهای گرم بالقوه یا بالفعل باید استعمال کرد.