فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه تشرین اول

تشرین اول سی و یک روز است و بادهای مختلف در این ماه می وزد. باد صبا در آن نفس می کشد. در این ماه از فصد و نوشیدن داروها باید پرهیز کرد. مجامعت در آن خوب است. خوردن گوشت پرواز چرب و انار میخوش نافع است، و مصرف میوه بعد از طعام مفید است. گوشت با حبوبات مصرف شود. از نوشیدن آب باید کم کرد و به فعالیت جوارح و اعضاء افزود.

ماه تشرین آخر

تشرین آخر سی روز است. در این ماه، باران درشت قطره از نزول باز میماند، (691) در آن از نوشیدن آب هنگام شب نهی شده، از دخول حمام و جماع باید کم کرد، در اول هر صبح جرعه ای از آب گرم نوشیدن مصلحت است. از خوردن سبزیهائی مانند کرفس و نعناع و تره تیزک باید اجتناب کرد.

فصل زمستان: ماه کانون اول، ماه کانون آخر، ماه شباط