فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

فصل پائیز: ماه ایلول، ماه تشرین اول، ماه تشرین آخر

ماه ایلول

ایلول سی روز است. در این ماه هوا پاکیزه می شود، تسلط مره سوداء قوی می گردد. شرب مسهل بد نیست، خوردن شیرینی ها و گوشت های معتدل، مانند گوشت گوسفند یکساله و بزغاله نر سودمند است. از خوردن گوشت گاو و زیاده روی در خوردن کباب و گوشتهای سرخ کرده و افراط در رفتن حمام باید پرهیز کرد، و از استعمال بوهای خوش معتدل المزاج نباید غافل بود و از خوردن خیار چنبر و خربزه نارس باید اجتناب کرد.

ماه تشرین اول

تشرین اول سی و یک روز است و بادهای مختلف در این ماه می وزد. باد صبا در آن نفس می کشد. در این ماه از فصد و نوشیدن داروها باید پرهیز کرد. مجامعت در آن خوب است. خوردن گوشت پرواز چرب و انار میخوش نافع است، و مصرف میوه بعد از طعام مفید است. گوشت با حبوبات مصرف شود. از نوشیدن آب باید کم کرد و به فعالیت جوارح و اعضاء افزود.