فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه آب

آب سی و یک روز است. بادهای سموم در این ماه شدید می شود، هنگام شب زکام به هیجان می آید، باد شمال شروع به وزیدن می کند، در این ماه مزاج به ترید و چیزهای مرطوب خوردن صالح و سالم می گردد. خوردن ماست نافع است و از مجامعت زیاد باید پرهیز کرد. همچنین از خوردن مسهل، رنج و مشقت جوارج را باید کم کرد، از گلهای خنک بهره مند شد.

فصل پائیز: ماه ایلول، ماه تشرین اول، ماه تشرین آخر

ماه ایلول

ایلول سی روز است. در این ماه هوا پاکیزه می شود، تسلط مره سوداء قوی می گردد. شرب مسهل بد نیست، خوردن شیرینی ها و گوشت های معتدل، مانند گوشت گوسفند یکساله و بزغاله نر سودمند است. از خوردن گوشت گاو و زیاده روی در خوردن کباب و گوشتهای سرخ کرده و افراط در رفتن حمام باید پرهیز کرد، و از استعمال بوهای خوش معتدل المزاج نباید غافل بود و از خوردن خیار چنبر و خربزه نارس باید اجتناب کرد.