فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه تموز

تموز سی و یک روز است و گرمی هوا در این ماه شدید می شود، آب کم می شود و آب سرد ناشتا نوشیده و چیزها سرد وتر خورده می شود. غذاهای لطیف سریع الهضم خورد شود، چنانچه درحزیران گذشت و ازگلها و شکوفه های خنک مرطوب خوشبوی استفاده شود.

ماه آب

آب سی و یک روز است. بادهای سموم در این ماه شدید می شود، هنگام شب زکام به هیجان می آید، باد شمال شروع به وزیدن می کند، در این ماه مزاج به ترید و چیزهای مرطوب خوردن صالح و سالم می گردد. خوردن ماست نافع است و از مجامعت زیاد باید پرهیز کرد. همچنین از خوردن مسهل، رنج و مشقت جوارج را باید کم کرد، از گلهای خنک بهره مند شد.

فصل پائیز: ماه ایلول، ماه تشرین اول، ماه تشرین آخر