فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه حزیران

حزیران سی و یک روز است. در این ماه غلبه بلغم و خون از میان می رود و دوره غلبه مره صفرا روی می آورد. در این ماه نیز از رنج و زحمت بسیار نهی شده و از خوردن گوشتهای چرب و زیاده روی در مصرف گوشت و بوئیدن مشک و عنبر منع کرده اند. خوردن سبزیهای خنک مانند کاسنی و خرفه و خیار گل بسر و خیار چنبر و شیر خشت و میوه های مرطوب و مصرف ترشیها و گوشت بره ششماهه و هفت ماهه تا یکساله و گوشت بز یکساله و مرغهای خانگی و طیهو و دراج(690) و شیر گاو و ماهی تازه بسیار لازم و نافع است.

ماه تموز

تموز سی و یک روز است و گرمی هوا در این ماه شدید می شود، آب کم می شود و آب سرد ناشتا نوشیده و چیزها سرد وتر خورده می شود. غذاهای لطیف سریع الهضم خورد شود، چنانچه درحزیران گذشت و ازگلها و شکوفه های خنک مرطوب خوشبوی استفاده شود.

ماه آب

آب سی و یک روز است. بادهای سموم در این ماه شدید می شود، هنگام شب زکام به هیجان می آید، باد شمال شروع به وزیدن می کند، در این ماه مزاج به ترید و چیزهای مرطوب خوردن صالح و سالم می گردد. خوردن ماست نافع است و از مجامعت زیاد باید پرهیز کرد. همچنین از خوردن مسهل، رنج و مشقت جوارج را باید کم کرد، از گلهای خنک بهره مند شد.