فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه نیسان

نیسان سی روز است. در این ماه روزها بلند می شود، مزاج فصل بهار در آن نیرومند می شود، خون به جنبش می آید و بادهای شرقی در آن وزیدن می گیرد. در این ماه خوردن کباب و گوشتی که با سرکه به عمل بیاید و گوشت شکار مفید است. عمل مجامعت در این ماه مناسب است. ماساژ بدن در حمام به وسیله روغن نیکو است، و آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیست. بوئیدن ریاحین و طیب (689) بسیار پسندیده است.

ماه ایار

ایار سی و یک روز است. در این ماه بادها صاف می شود و این ماه آخر فصل بهار است. از خوردن غذاهای شور و گوشتهای سنگین، مانند کله حیوانات و گوشت گاو و افراط در خوردن ماست نهی شده و در این ماه صبحگاهان به حمام رفتن بسیار مفید است، و حرکت و تقلای زیاد قبل از غذا پسندیده نیست.

فصل تابستان: ماه حزیران، ماه تموز، ماه آب