فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ماه آزار(687)

فصل بهار روح زمانها است، و اول آن ماه (آزار) است و شماره روزهایش سی و یک روز است. در این ماه شب و روز پاکیزه است، زمین نرم می شود، غلبه بلغم از بین می رود و خون به هیجان می آید. در این ماه غذاهائی که خورده می شود باید سبک و لطیف باشد، غالبا خوراک در این ماه از گوشت و تخم مرغ نیم برشت نباید عاری باشد.
از خوردن سیر و پیاز و ترشی تا اندازه ای در این ماه باید پرهیز کرد. نوشیدن مسهل و استمال فصد و حجامت (688) در این ماه پسندیده است.

ماه نیسان

نیسان سی روز است. در این ماه روزها بلند می شود، مزاج فصل بهار در آن نیرومند می شود، خون به جنبش می آید و بادهای شرقی در آن وزیدن می گیرد. در این ماه خوردن کباب و گوشتی که با سرکه به عمل بیاید و گوشت شکار مفید است. عمل مجامعت در این ماه مناسب است. ماساژ بدن در حمام به وسیله روغن نیکو است، و آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیست. بوئیدن ریاحین و طیب (689) بسیار پسندیده است.

ماه ایار

ایار سی و یک روز است. در این ماه بادها صاف می شود و این ماه آخر فصل بهار است. از خوردن غذاهای شور و گوشتهای سنگین، مانند کله حیوانات و گوشت گاو و افراط در خوردن ماست نهی شده و در این ماه صبحگاهان به حمام رفتن بسیار مفید است، و حرکت و تقلای زیاد قبل از غذا پسندیده نیست.