فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

فصل بهار: ماه آزار، ماه نیسان، ماه ایار

ماه آزار(687)

فصل بهار روح زمانها است، و اول آن ماه (آزار) است و شماره روزهایش سی و یک روز است. در این ماه شب و روز پاکیزه است، زمین نرم می شود، غلبه بلغم از بین می رود و خون به هیجان می آید. در این ماه غذاهائی که خورده می شود باید سبک و لطیف باشد، غالبا خوراک در این ماه از گوشت و تخم مرغ نیم برشت نباید عاری باشد.
از خوردن سیر و پیاز و ترشی تا اندازه ای در این ماه باید پرهیز کرد. نوشیدن مسهل و استمال فصد و حجامت (688) در این ماه پسندیده است.

ماه نیسان

نیسان سی روز است. در این ماه روزها بلند می شود، مزاج فصل بهار در آن نیرومند می شود، خون به جنبش می آید و بادهای شرقی در آن وزیدن می گیرد. در این ماه خوردن کباب و گوشتی که با سرکه به عمل بیاید و گوشت شکار مفید است. عمل مجامعت در این ماه مناسب است. ماساژ بدن در حمام به وسیله روغن نیکو است، و آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیست. بوئیدن ریاحین و طیب (689) بسیار پسندیده است.